Chương 4: Polime và vật liệu polime

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 13.1;13.2;13.3;13.4 trang 27 SBT Hóa học 12

Bài 13.1;13.2;13.3;13.4 trang 27 SBT Hóa học 12 - Cho các polime :(-CH2 - CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)n và (-NH-[CH2]5-CO-)n . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Xem lời giải

Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 SBT Hóa học 12

Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin ?

Xem lời giải

Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 SBT hóa học 12

Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 sách bài tập hóa học 12 - Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là:

Xem lời giải

Bài 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài 13.13 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau

Xem lời giải

Bài 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài 13.14 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

Xem lời giải

Bài 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 13.15 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

Xem lời giải

Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 13.16 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

Xem lời giải

Bài 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 13.17 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Xem lời giải

Bài 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 14.1;14.2;14.3;14.4;14.5 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng

Xem lời giải

Bài 14.6; 14.7; 14.8; 14.9; 14.10 trang 31 SBT Hóa học 12

Bài 14.6;14.7;14.8;14.9;14.10 trang 31 sách bài tập Hóa học 12 - Poli(metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là

Xem lời giải

Bài 14.11;14.12 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài 14.11;14.12 trang 32 sách bài tập Hóa học 12 - Cao su sống (hay cao su thô) là

Xem lời giải

Bài 14.13 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài 14.13 trang 32 sách bài tập Hóa học 12 - Vì sao không nên dùng xà phòng có độ kiềm cao để giặt quần áo làm bằng nilon, len, tơ tằm ; không nên giặt bằng nước quá nóng hoặc là (ủi) quá nóng các đồ dùng trên

Xem lời giải

Bài 14.14 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài 14.14 trang 32 sách bài tập Hóa học 12 - Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit.

Xem lời giải

Bài 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12 - Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CCl4) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom.

Xem lời giải

Bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 SBT Hóa học 12

Giải bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 sách bài tập Hóa học 12 - Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem lời giải

Bài 15.6;15.7;15.8 trang 34 SBT Hóa học 12

Bài 15.6;15.7;15.8 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo

Xem lời giải

Bài 15.9 trang 34 SBT Hóa học 12

giải bài 15.9 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).

Xem lời giải

Bài 15.10 trang 34 SBT Hóa học 12

Giải bài 15.10 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất