Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 SBT Hóa học 12


Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 13.5.

Polime (-CH2-CH(-OOCCH3)-)có tên là 

A. poli(metyl acrylat).                    

B. poli(vinyl axetat).

C. poli(metyl metacrylat).             

D. poliacrilonitrin.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(C{H_2} = CH - {\text{OOCC}}{{\text{H}}_3}\)  \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\)  \({( - C{H_2} - CH  ({\text{OO}}CC{H_3}) - )_n}\) 

vinyl axetat \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\)  poli(vinyl axetat)

=> Chọn B

Câu 13.6.

Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là

A.  (-NH - CO - NH - CH2-)n .

B. (-CH2-CH(-CN)-)n

C.(-NH - [CH2 ]6 - NH - CO - [CH2 ]4 - CO -)n

D. (-C6H5(-OH)-CH2-)n

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Poli(ure-fomanđehit) là:

(-NH - CO - NH - CH2-)n

=> Chọn A

Câu 13.7.

Sản phẩm trùng hợp propen

CH3 - CH = CH2 là

A.( -CH3-CH-CH2-)n.                       

B.(-CH2-CH2-CH2-)n.

C. (-CH3-CH = CH2-)n                     

D.(-CH2-CH(-CH3)-)n

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(nC{H_3}CH = C{H_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\) \({( - (C{H_3})CH - C{H_2} - )_n}\)

=> Chọn D

Câu 13.8.

Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin?

A. (-NH-CH2 - CH2 – CO-)n

B. (-NH2 –CH(-CH3)-CO-)n

C. (-NH - CH(CH3) – CO-) n.

D. (-NH - CH2 - CH(CH3)- CO-)n.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit tại đây

Lời giải chi tiết:

\({( - NH - (C{H_3})CH - CO - )_n}\) +\({nH_2}O\) \(\xrightarrow{{{t^0},{H^+}}}\) 

\(nN{H_2}(C{H_3})CHCOOH\)

=> Chọn C

Câu 13.9.

Có thể điều chế poli(vinyl ancol) (–CH­2 – CH(-OH) -)n bằng cách

A. trùng hợp ancol vinylic CH2 = CH - OH.

B. trùng ngưng etylen glicol CH2OH - CH2OH

c. xà phòng hoá poli(vinyl axetat) (-CH2-CH(-OOCCH3)-)n

D. dùng một trong ba cách trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài ancol tại đây

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

CH2 = CH - OH không tồn tại ancol này

CH2OH - CH2OH  trùng ngưng không tạo ra sản phẩm

\({( - C{H_2} - CH - ({\text{OO}}CC{H_3}) - )_n}\)  + \(nNaOH\) \( \to \)  \(nC{H_3}{\text{CO}}ONa\)  + 

\({( - C{H_2} - CH(OH) - )_n}\)

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 SBT hóa học 12

  Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 sách bài tập hóa học 12 - Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là:

 • Bài 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

  Bài 13.13 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau

 • Bài 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

  Bài 13.14 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

 • Bài 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

  Bài 13.15 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

 • Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12

  Bài 13.16 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD