Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Bài 22.1; 22.2; 22.3; 22.4; 22.5 trang 49 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.1; 22.2; 22.3; 22.4; 22.5 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 5.108 trang 50 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

So sánh bản chất hoá học của phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 22.6; 22.7; 22.8; 22.9; 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.6; 22.7; 22.8; 22.9; 22.10 trang 50 sách bài tập Hóa học 12 - Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho khí Z đi qua CuO dư, đun nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là

Xem lời giải

Bài 22.11; 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.11; 22.12 trang 51 sách bài tập Hóa học 12 - Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm

Xem lời giải

Bài 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.13 trang 51 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy trình bày phương pháp hoá học để điều chế từng kim loại từ hỗn hợp muối sau

Xem lời giải

Bài 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.14 trang 51 sách bài tập Hóa học 12 - Có sáu dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation : Zn2+, Cu2+, Mg2+, Fe2+, Ag+, Pb2+ và sáu kim loại là : Zn, Cu, Mg, Fe, Ag, Pb

Xem lời giải

Bài 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.15 trang 51 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta phủ một lớp bạc lên một vật bằng đồng có khối lượng 8,84 g bằng cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNO3. Sau một thời gian lấy vật ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng của vật là 10,36 g.

Xem lời giải

Bài 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.16 trang 51 sách bài tập Hóa học 12 - Pha chế dung dịch CuSO4 bằng cách hoà tan 87 g CuSO4.5H2O trong nước, thu được 750 ml dung dịch.

Xem lời giải

Bài 22.17 trang 52 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.17 trang 52 sách bài tập Hóa học 12 - Chia 100 g dung dịch muối có nồng độ 6,8% làm hai phần bằng nhau. -Phần một cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, tạo ra một bazơ không tan, làm khô chất này thu được một oxit có khối lượng 2,32 g.

Xem lời giải

Bài 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.18 trang 52 sách bài tập Hóa học 12 - Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Xác định kim loại đã dùng

Xem lời giải

Bài 22.19 trang 52 SBT Hóa học 12

Giải bài 22.19 trang 52 sách bài tập Hóa học 12 - Trong một bình kín dung tích không đổi 16,8 lít chứa khí Cl2 (đktc) và một ít bột kim loại M.

Xem lời giải