Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Bài 29.1; 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12

Giải bài 29.1; 29.2 trang 68 Sách bài tập hóa học 12 - Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit

Xem lời giải

Bài 29.3; 29.4; 29.5 trang 68 SBT Hóa học 12

Bài 29.3; 29.4; 29.5 trang 68 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho m gam bột Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư chỉ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O (đktc) có tỉ lệ mol là 1 : 3. Giá trị của m

Xem lời giải

Bài 29.6 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài 29.6 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Xác định những chất cần lấy cho sơ đồ phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 29.7 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài 29.7 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Có các chất : NH3, CO2, HCl, KOH, Na2CO3. Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dung dịch : a)Nhôm clorua ? b)Natri aluminat ?

Xem lời giải

Bài 29.8 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài 29.8 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Từ Al2O3 và các dung dịch KOH, H2SO4, viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế phèn chua.

Xem lời giải

Bài 29.9 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài 29.9 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

Bài 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài 29.10 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Criolit được điều chế theo phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 29.11 trang 70 SBT Hóa học12

Bài 29.11 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

Xem lời giải

Bài 29.12 trang 70 SBT Hóa học 12

Bài 29.12 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe203, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn

Xem lời giải

Bài 29.13 trang 70 SBT Hóa học 12

Bài 29.13 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành sắt)

Xem lời giải

Bài 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

Bài 29.14 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi. - Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).

Xem lời giải