Chương 3: Amin, amino axit và protein

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 9.1;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài 9.1;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9 trang 18 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài 9.10 trang 19 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin.

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài 9.11 trang 19 sách bài tập Hóa học 12 - Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít A trộn với 30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư

Xem lời giải

Bài 9.12 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài 9.12 trang 19 sách bài tập Hóa học 12 - Hỗn hợp khí A chứa metylamin và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 100 ml A trộn với 470 ml oxi (lấy dư) rồi đốt cháy.

Xem lời giải

Bài 10.1;10.2;10.3;10.4;10.5;10.6;10.7 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài 10.1;10.2;10.3;10.4;10.5;10.6;10.7 trang 19 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài 10.8 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl. Hãy viết công thức cấu tạo và tên của bốn hợp chất đó.

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài 10.9 trang 21 sách bài tập Hóa học 12- Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C2H8N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ.

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài 10.10 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Chất A là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất A phản ứng vừa hết với 160 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3,82 g muối khan.

Xem lời giải

Bài 11.1;11.2;11.3;11.4 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài 11.1;11.2;11.3;11.4 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

Xem lời giải

Bài 11.5;11.6;11.7;11.8;11.9 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài 11.5;11.6;11.7;11.8;11.9 trang 22 sách bài tập Hóa học 12 - Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.10 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 mol alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe.

Xem lời giải

Bài 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, C, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

Xem lời giải

Bài 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

Xem lời giải

Bài 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

Xem lời giải

Bài 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenlulozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản

Xem lời giải

Bài 11.15 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài 11.15 trang 24 sách bài tập Hóa học 12 - Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

Xem lời giải

Bài 12.1;12.2;12.3;12.4;12.5;12.6 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài 12.1;12.2;12.3;12.4;12.5;12.6 trang 24 sách bài tập Hóa học 12 - Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N ?

Xem lời giải

Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 sách bài tập Hóa học 12 - Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

Xem lời giải

Bài 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.12 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

Xem lời giải

Bài 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.13 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất