Câu 6* trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao


a) Chứng minh rằng độ điện li có thể tính theo công thức sau:

Đề bài

a) Chứng minh rằng độ điện li có thể tính theo công thức sau:

                                     \(\alpha  = {C \over {{C_0}}}\)

Trong đó \({C_o}\)  là nồng độ mol của chất hòa tan, C là nồng độ mol của chất hòa tan phân li ra ion.

b) Tính nồng độ mol của \(C{H_3}COOH,C{H_3}CO{O^ - }\) và \({H^ + }\) trong dung dịch \(C{H_3}COOH\)0,043M, biết rằng độ điện li  của \(C{H_3}COOH\)bằng 20%

Lời giải chi tiết

a) Giả sử dung dịch chất điện li yếu có thể tích là V lít

Số phân tử hào tan là \({n_0}\), số phân tử phân li thành ion n.

Độ điện li \(\alpha  = {n \over {{n_0}}} = {{n/V} \over {{n_0}/V}} = {C \over {{C_0}}}\)  

b) \(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

\(0,043\buildrel {\alpha  = 20\% } \over \longrightarrow {{0,043.20} \over {100}} = 8,{6.10^{ - 3}} \to {{0,043.20} \over {100}} = 8,{6.10^{ - 3}}\)

\(\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right] = \left[ {{H^ + }} \right] = 8,{6.10^{ - 3}}\) mol/lít

[CH3COOH]sau pư = 0,043 – 8,6.10-3 = 0,0344 mol/l

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí