Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định


Quá khứ giả định có thể được dùng sau as if/as though để chỉ sự không thực, không có thể hay nghi ngờ ở hiện tại. (Không có sự khác biệt giữa as if và as though.)

Quá khứ giả định có thể được dùng sau as if/as though để chỉ sự không thực, không có thể hay nghi ngờ ở hiện tại. (Không có sự khác biệt giữa as if và as though.)

He behaves as if he owned the place

(Gã cư xử như thể gã là chủ cái chỗ đó vậy.)

He takes as though he knew where she was (Anh ta nói chuyện như thể anh ta biết cô ấy ở đâu vậy)

He orders me about as if I were his wife (Anh ta ra lệnh như thể tôi là vợ của anh tu vậy.)

Động từ đi trước as if/as though có thể dược đưa vào thì quá khứ mà vẫn không làm thay đổi thì của giả định cách :

He talks/talked as though he knew where she was (Anh ta nói chuyện..)

Sau as though ta dùng một quá khứ hoàn thành khi đến một hành động có thật hoặc tưởng tượng trong quá khứ :

He talks about Rome as though he had been there himself - (Anh ta nói về Rome như thể đích thân anh ta đã từng tới đó vậy.)

Ở đây động từ đi trước as if/as though ở quá khứ cũng không làm thay đổi thì của giả định cách.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu