Bài tập 7.15 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11


A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75

7.15. A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. A tham gia các quá trình chuyển hoá theo sơ đồ sau :

Trên sơ đồ chỉ ghi các chất sản phẩm hữu cơ (phản ứng còn có thể tạo ra các chất vô cơ).

Hãy viết phương trình hoá học của các quá trình chuyển hoá. Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo, kèm theo tên gọi.

Hướng dẫn trả lời:

\({M_A} = 5,75.16 = 92(g/mol) \Rightarrow 14n - 6 = 92 \Rightarrow n = 7\)

A là \({C_7}{H_8}\) hay \({C_6}{H_5} - C{H_3}\) (toluen)

\({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  \({C_6}{H_5}C{H_2}Cl + HCl\)

                                                                     B : benzyl clorua

 + \(3{H_2}\) 

                          C : metylxiclohexan

 + \(3HN{O_3}\) 

+ \(3{H_2}O\)                          D : TNT (trinitrotoluen)

\({C_6}{H_5} - C{H_3} + 2KMn{O_4}\)  \({C_6}{H_5} - COOK + KOH + 2Mn{O_2} + {H_2}O\)

E : kali benzoat

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí