Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
4.4 trên 148 phiếu
Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp Địa lí 10 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Từ sơ đồ về sản xuất công nghiệp, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 10

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

Xem lời giải