Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bình chọn:
4.1 trên 139 phiếu
Phương pháp kí hiệu

Phương pháp kí hiệu thường dùng để biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể như: các điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản, các hải cảng...

Xem chi tiết

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là phương pháp thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên, cũng như các hiện tượng kinh tế - xã hội trên bản đồ.

Xem chi tiết

Phương pháp chấm điểm

Phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ (các điể-m dân cư nông thôn, các cơ sở chăn nuôi...) bằng các điểm chấm trên bản đồ.

Xem chi tiết

Phương pháp bản đồ- biểu đồ

Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 10 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 12 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Xem lời giải