Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bình chọn:
4.2 trên 64 phiếu
Khái niệm phân bố dân cư

Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội.

Xem chi tiết

Khái niệm các loại hình quần cư

Quần cư là hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bề mặt Trái Đất, bao gồm mạng lưới các đặc điểm dân cư tồn trên một lãnh thổ nhất định.

Xem chi tiết

Khái niệm đô thị hóa

Đô thị hóa là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các đặc điểm dân cư đô thị

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 93 SGK Địa lí 10

2a) Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới. 2b) Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650 - 2005.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 95 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 96 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 97 sgk Địa lí lớp 10

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố.

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 sgk Địa lí lớp 10

Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu trang 96. a) Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục. b) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục.

Xem lời giải