Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bình chọn:
4.2 trên 55 phiếu
Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới. Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650-2005 Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650-2005

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới thời kì 1900-2005. Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới thời kì 1900-2005.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất? Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhhất? Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất? Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 10

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 97 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 97 SGK Địa lí 10

Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 97 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 97 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu trang 96. a) Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục. b) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục.

Xem chi tiết