Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu
Các nguồn lực phát triển kinh tế

Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường

Xem chi tiết

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hệ cơ tương đối ổn định hợp thành.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 99 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 100 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 101 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 101 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 101 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 sgk Địa lí lớp 10

Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 sgk Địa lí lớp 10

Cho bảng số liệu trang 102 SGK Địa lí 10. a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP. b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Xem lời giải