Bài 1. Khái niệm đạo hàm

Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu
Câu 1 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm số gia của hàm số tại điểm x0 = 1 ứng với số gia ∆x, biết

Xem lời giải

Câu 2 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0

Xem lời giải

Câu 3 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 (a là hằng số).

Xem lời giải

Câu 4 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho parabol y = x2

Xem lời giải

Câu 5 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến

Xem lời giải

Câu 6 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động

Xem lời giải

Câu 7 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của hàm số

Xem lời giải

Câu 8 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau trên R.

Xem lời giải

Câu 9 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau :

Xem lời giải

Câu 10 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Tính f’(3) và f’(-4) nếu

Xem lời giải

Câu 11 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm x0

Xem lời giải

Câu 12 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hình 5.4 là đồ thị của hàm số y = f(x) trên

Xem lời giải

Câu 13 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng để đường thẳng y = ax + b

Xem lời giải

Câu 14 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Chứng minh rằng hàm số đã cho liên tục tại điểm x = 0

Xem lời giải

Câu 15 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hình 5.5 là đồ thị của hàm số y = f(x) xác

Xem lời giải