Bài 1. Khái niệm đạo hàm

Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu
Câu 1 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 1 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm số gia của hàm số tại điểm x0 = 1 ứng với số gia ∆x, biết

Xem chi tiết

Câu 2 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 2 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0

Xem chi tiết

Câu 3 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 (a là hằng số).

Xem chi tiết

Câu 4 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho parabol y = x2

Xem chi tiết

Câu 5 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến

Xem chi tiết

Câu 6 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 6 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động

Xem chi tiết

Câu 7 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 7 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của hàm số

Xem chi tiết

Câu 8 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 8 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau trên R.

Xem chi tiết

Câu 9 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 9 trang 192 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 10 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 10 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Tính f’(3) và f’(-4) nếu

Xem chi tiết

Câu 11 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 11 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm x0

Xem chi tiết

Câu 12 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 12 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hình 5.4 là đồ thị của hàm số y = f(x) trên

Xem chi tiết

Câu 13 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 13 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng để đường thẳng y = ax + b

Xem chi tiết

Câu 14 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 14 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Chứng minh rằng hàm số đã cho liên tục tại điểm x = 0

Xem chi tiết

Câu 15 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 15 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hình 5.5 là đồ thị của hàm số y = f(x) xác

Xem chi tiết



Hỏi bài