CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Câu 1 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 1 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 2 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 2 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính chẵn – lẻ của hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 3 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 4 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho các hàm số f(x) = sinx, g(x) = cosx, h(x) = tanx và các khoảng

Xem chi tiết

Câu 5 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ? Giải thích vì sao ?

Xem chi tiết

Câu 6 trang 15 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 6 trang 15 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số y = f(x) = 2sin2x

Xem chi tiết

Câu 7 trang 16 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 7 trang 16 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính chẵn – lẻ của mỗi hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 8 trang 16 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 8 trang 16 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho các hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 9 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 9 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số y = f(x) = Asin(ωx + ∝) (A, ω và ∝ là những hằng số ; A và ω khác 0). Chứng minh rằng với mỗi số nguyên k

Xem chi tiết

Câu 10 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 10 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng mọi giao điểm của đường thẳng xác định bởi phương trình với đồ thị của hàm số y = sinx đều cách gốc tọa độ một khoảng nhỏ hơn

Xem chi tiết

Câu 11 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 11 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Từ đồ thị của hàm số y = sinx, hãy suy ra đồ thị của các hàm số sau và vẽ đồ thị của các hàm số đó :

Xem chi tiết

Câu 12 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 12 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Từ đồ thị của hàm số y = cosx, hãy suy ra đồ thị của các hàm số sau và vẽ đồ thị của các hàm số đó :

Xem chi tiết

Câu 13 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 13 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét hàm số a. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên k, f(x + k4π) = f(x) với mọi x.

Xem chi tiết

Câu 14 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 14 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem chi tiết

Câu 15 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 15 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Vẽ đồ thị của hàm số y = sinx rồi chỉ ra trên đồ thị đó các điểm có hoành độ thuộc khoảng (-π ; 4π) là nghiệm của mỗi phương trình sau :

Xem chi tiết

Câu 16 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 16 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm nghiệm của các phương trình sau trong khoảng đã cho

Xem chi tiết

Câu 17 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 17 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40˚ bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số

Xem chi tiết

Câu 18 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 18 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem chi tiết

Câu 19 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 19 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a.Vẽ đồ thị của hàm số y = tanx rồi chỉ ra trên đồ thị đó có các điểm có hoành độ thuộc khoảng (-π ; π) là nghiệm của mỗi phương trình sau

Xem chi tiết

Câu 20 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 20 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm nghiệm của các phương trình sau trên khoảng đã cho

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài