Bài 4. Cấp số nhân

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Câu 29 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong các dãy số dưới đây

Xem lời giải

Câu 30 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mỗi câu sau

Xem lời giải

Câu 31 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân (un)

Xem lời giải

Câu 32 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cấp số nhân có năm

Xem lời giải

Câu 33 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân (un)

Xem lời giải

Câu 34 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tìm số hạng

Xem lời giải

Câu 35 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chu kì bán rã

Xem lời giải

Câu 36 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính các tổng sau :

Xem lời giải

Câu 37 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bốn góc lượng giác

Xem lời giải

Câu 38 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy chọn những khẳng định đúng

Xem lời giải

Câu 39 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y

Xem lời giải

Câu 40 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng (un)

Xem lời giải

Câu 41 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số hạng thứ hai

Xem lời giải

Câu 42 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tìm ba số hạng đầu tiên

Xem lời giải

Câu 43 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem lời giải