Việc bỏ A/ an


A/an được bỏ khi: A. Đứng trước danh từ số nhiều A/an không có hình thức số nhiều. Vì thế số nhiều của a dog là dogs và của an egg (một quả trứng) là eggs (những quả trứng).

A/an được bỏ khi :

A. Đứng trước danh từ số nhiều

A/an không có hình thức số nhiều. Vì thế số nhiều của a dog là dogs và của an egg (một quả trứng) là eggs (những quả trứng).

B. Đứng trước danh từ không đếm được (xem mục 13).

C. Đứng trước tên gọi các bữa ăn trừ trường hợp có tính từ đứng trước các tên gọi đó.

We have breakfast at eight.

(Chúng tôi dùng bữa điểm tâm lúc tám giờ).

He gave us a good breakfast.

(Ông ta đã cho chúng tôi một bữa điêm tâm ngon).

Mạo từ cũng được dùng khi đó là một bữa ăn đặc biệt để kỳ niệm hay để tôn kính một người nào :

I was invited to dinner [bữa ăn thường ở nhà].

(Tôi được mời đến ăn tối).

I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador.

(Tôi được mời đến dự bữa ăn tối để chào mừng vị đại sứ mới.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm