Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 46 - Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm - SGK Chân trời sáng tạo


Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau? Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau?

Phương pháp giải:

Quan sát rồi chỉ ra các hình được chia thành các phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có hình B được chia thành 4 phần bằng nhau, hình D được chia thành 5 phần bằng nhau.

Bài 2

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ? (Nói theo mẫu)

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

- Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a, Gấp một mảnh giấy hình vuông để chia mảnh giấy thành 4 phần bằng nhau.

Ví dụ:

b, Tô màu $\frac{1}{4}$ mảnh giấy hình vuông ở câu a.

Phương pháp giải:

Gấp theo đường nét đứt để được 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Bài 1

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ của những hình nào ?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

- Bước 2: Kết luận theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Hình A và hình C được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình A và hình C.

Bài 2

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông của những hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận hình được tô $\frac{1}{3}$ số ô vuông.

Lời giải chi tiết:

- Hình A có 3 ô vuông, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình A.

- Hình B có 6 ô vuông.

$\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình B là 6 : 3 = 2 ô vuông

Hình C và hình D đều có 12 ô vuông.

$\frac{1}{3}$ số ô vuông là 12 : 3 = 4 ô vuông.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông của hình A, B, C.

Bài 3

Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của những hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chiếc cúc áo ở mỗi hình rồi chia cho 2.

Bước 1: Chọn hình có số cúc áo được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

- Hình A có 4 chiếc cúc áo.

$\frac{1}{2}$ số cúc áo ở hình A là 4 : 2 = 2 (chiếc cúc)

- Hình B và C đều có 6 chiếc cúc áo.

$\frac{1}{2}$ số cúc áo là 6 : 2 = 3 (chiếc cúc)

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của những AC.

Bài 4

Đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật ở hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số con vật ở mỗi hình rồi chia cho 4.

Bước 1: Chọn hình có số con vật được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy mỗi hình đều có 12 con vật.

$\frac{1}{4}$ số con vật ở mỗi hình là 12 : 4 = 3 (con vật)

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật ở hình B.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm