Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 22 - Gam - SGK Chân trời sáng tạo


Viết số đo khối lượng (xem mẫu). Ước lượng và thực hành cân. a) Chọn bốn vật, ví dụ: chai nước 1 l; hộp bút, sách Toán 3, cặp sách.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Viết số đo khối lượng (xem mẫu).

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh rồi xác định cân nặng của mỗi vật có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nhận biết các quả cân 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg.

Nâng lần lượt các quả cân và đọc số đo trên quả cân.

Phương pháp giải:

Nâng và đọc số đo ở các quả cân.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hành.

Bài 3

Ước lượng và thực hành cân.

a) Chọn bốn vật, ví dụ: chai nước 1 $\ell $; hộp bút, sách Toán 3, cặp sách.

Ước lượng từ vật (nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng 1 kg)

b) Cân rồi ghi chép khối lượng từng vật.

Sắp xếp các vật từ nhẹ đến nặng.

Phương pháp giải:

Em tự thực hành rồi ghi chép lại.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức 1 kg = 1 000g.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Thay.?. bằng kg hay g?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và điền g hay kg cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 5 hộp sữa cân nặng .?. g.

b) 1 hộp sữa cân nặng .?. g

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh để tìm cân nặng của 5 hộp sữa

b) Muốn tìm cân nặng 1 hộp sữa ta lấy cân nặng 5 hộp sữa chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy cân nặng của quả cân 1 kg bằng câng nặng của 5 hộp sữa và quả cân 100g.

Đổi 1 kg = 1 000 g.

a) 5 hộp sữa có cân nặng 900 g. (vì 1 000 g – 100 g = 900 g)

b) 1 hộp sữa cân nặng 180 g. (vì 900 g : 5 = 180 g)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Lượng sữa trong hộp cân nặng 380 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 52 g. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải:

Cân nặng cả hộp sữa = Cân nặng của lượng sữa + Cân nặng vỏ hộp sữa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lượng sữa: 380 g

Vỏ hộp: 52 g

Cả hộp sữa: … ?g

Bài giải

Cả hộp sữa cân nặng số gam là:

380 + 52 = 432 (g)

Đáp số: 432 g.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay