Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 22 - Gam - SGK Chân trời sáng tạo


Viết số đo khối lượng (xem mẫu). Ước lượng và thực hành cân. a) Chọn bốn vật, ví dụ: chai nước 1 l; hộp bút, sách Toán 3, cặp sách.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Viết số đo khối lượng (xem mẫu).

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh rồi xác định cân nặng của mỗi vật có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nhận biết các quả cân 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg.

Nâng lần lượt các quả cân và đọc số đo trên quả cân.

Phương pháp giải:

Nâng và đọc số đo ở các quả cân.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hành.

Bài 3

Ước lượng và thực hành cân.

a) Chọn bốn vật, ví dụ: chai nước 1 $\ell $; hộp bút, sách Toán 3, cặp sách.

Ước lượng từ vật (nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng 1 kg)

b) Cân rồi ghi chép khối lượng từng vật.

Sắp xếp các vật từ nhẹ đến nặng.

Phương pháp giải:

Em tự thực hành rồi ghi chép lại.

Luyện tập

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức 1 kg = 1 000g.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Thay.?. bằng kg hay g?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và điền g hay kg cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

a) 5 hộp sữa cân nặng .?. g.

b) 1 hộp sữa cân nặng .?. g

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh để tìm cân nặng của 5 hộp sữa

b) Muốn tìm cân nặng 1 hộp sữa ta lấy cân nặng 5 hộp sữa chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy cân nặng của quả cân 1 kg bằng câng nặng của 5 hộp sữa và quả cân 100g.

Đổi 1 kg = 1 000 g.

a) 5 hộp sữa có cân nặng 900 g. (vì 1 000 g – 100 g = 900 g)

b) 1 hộp sữa cân nặng 180 g. (vì 900 g : 5 = 180 g)

Bài 4

Lượng sữa trong hộp cân nặng 380 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 52 g. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải:

Cân nặng cả hộp sữa = Cân nặng của lượng sữa + Cân nặng vỏ hộp sữa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lượng sữa: 380 g

Vỏ hộp: 52 g

Cả hộp sữa: … ?g

Bài giải

Cả hộp sữa cân nặng số gam là:

380 + 52 = 432 (g)

Đáp số: 432 g.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm