Sự hòa hợp của các thì


Khi động từ chính của câu ở thì quá khứ thì động từ trong mệnh đề phụ thường cũng ở thì quá khứ

Khi động từ chính của câu ở thì quá khứ thì động từ trong mệnh đề phụ thường cũng ở thì quá khứ. Hãy xem các câu có đánh dấu sao (*) trong bảng sau đây :

Thì của động từ trong mệnh đề chính

 

Thì của động từ trong mệnh đề phụ.

Hiện tại

He thinks that it will rain

(Ông ta nghĩ là trời sẽ mưa)

Tương lai đơn

Quá khứ

He thought that it would rain*

Quá khứ điều kiện

Hiện tại

He sees that he has made a mistake.

(Anh ta hiểu mình đã phạm một sai lầm.)

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ

He saw that he had made a mistake *

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại

I work so hard that I'm always tired (Tôi làm việc cực đến nỗi lúc nào cũng mệt.)

Hiện tại

Quá khứ

I worked so hard that I was always tired *

Quá khứ

Hiện tại

hoàn thành

He has done all that is necessary

Hiện tại

(Anh ta đã làm tất cả cần thiết.)

 

Quá khứ

hoàn thành

He'd date all thai was necessary *

Quá khứ

 

 

Hiện tại

He says that he is going to eat it

Hiện tại

Quá khứ

He said that he was going to eat it * (Anh ta nói là anh ta sẽ ăn nó.)

Quá khứ

Lưu ý rằng nguyên mẫu và danh động từ không ảnh hưởng gì bởi qui tắc trên cả :

He wants to go to Lyons (Anh ta muốn đi đến Lyons.)

He likes riding. (Anh ta thích cưỡi ngựa).

He wanted to go to Lyons.

He Liked riding.

Qui tắc về sự hòa hợp các thì cũng được áp dụng cho lời nói gián tiếp khi động từ giới thiệu ở thì quá khứ. (Xem chương 31).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
  • Các mệnh đề phụ

    Một câu có thể chứa một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đế phụ. Một mệnh đề phụ gồm có một chủ từ, động từ và hình thành một phần của câu