Các mệnh đề phụ


Một câu có thể chứa một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đế phụ. Một mệnh đề phụ gồm có một chủ từ, động từ và hình thành một phần của câu

Một câu có thể chứa một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đế phụ. Một mệnh đề phụ gồm có một chủ từ, động từ và hình thành một phần của câu :

We khew that the bridge was unsafe.

(Chúng tôi biết rằng cây cầu không được an toàn mà.)

He gave it to me because he trusted me

(Anh ta giao nó cho tôi vì anh ta tin cậy tôi.)

He ran faster than we did.

(Anh ấy chạy nhanh hơn chúng tôi.)

This is the picture that I bought in Rome .

(Đây là bức tranh tôi đã mua ở Rome)

(Trong các ví dụ trên và trong bảng ở 218 các mệnh đề phụ được in đậm gạch dưới)

Để tìm thêm các ví dụ khác hãy xem phần câu điều kiện, đại từ quan hệ và các mệnh đề chỉ mục đích, so sánh, thời gian, kết quả và sự nhượng bộ. Học viên không cần phải học chi tiết về các mệnh đề hoặc các loại mệnh đề khác nhau, nhưng cần thiết phải học để biết đâu là động từ chính của câu bởi vì qui tắc quan trọng được đưa ra dưới đây.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
  • Sự hòa hợp của các thì

    Khi động từ chính của câu ở thì quá khứ thì động từ trong mệnh đề phụ thường cũng ở thì quá khứ