A. Pronunciation Unit 4 SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp bài tập phần A. Pronunciation - Unit 4 SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác. Đọc to các từ.)

1. A. advice            

B. price                   

C. nice                        

D. police

2. A. express         

B. exciting               

C. expensive                     

D. excellent

3. A. coffee           

B. see 

C. agree                         

D. free

4. A. city              

B. cathedral             

C. central                          

D. cinema

5. A. treat               

B. clean                  

C. great                     

D. beach

Lời giải chi tiết:

1. D

2. D

3. A

4. B

5. C

1. D

advice /ədˈvaɪs/           

price /praɪs/                 

nice /naɪs/                        

police /pəˈliːs/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm là /aɪ/.

2. D

express /ɪksˈprɛs/            

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/             

expensive /ɪksˈpɛnsɪv/                     

excellent /ˈɛksələnt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ɛ/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪ/.

3. A

coffee /ˈkɒfi/           

see /siː/                     

agree /əˈgriː/                             

free /friː/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /i/, các phương án còn lại được phát âm là /iː/.

4. B

city /ˈsɪti/                 

cathedral /kəˈθiːdrəl/            

central /ˈsɛntrəl/                       

cinema /ˈsɪnəmə/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /k/, các phương án còn lại được phát âm là /s/.

5. C

treat /triːt/                 

clean /kliːn/                  

great /greɪt/                            

beach /biːʧ/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /eɪ/, các phương án còn lại được phát âm là /iː/.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Give the names of the following pictures. Then read the words aloud. The first letter of each word is given.

(Đưa ra tên của những bức hình sau. Sau đó đọc to các từ. Kí tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho.)

Lời giải chi tiết:

1. building /ˈbɪldɪŋ/ (toà nhà)

2. ship /ʃɪp/ (tàu thuỷ)

3. gym /ʤɪm/ (phòng tập thể hình)

4. street /striːt/ (đường phố)

5. cathedral /kəˈθiːdrəl/ (thánh đường)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.