A. Pronunciation - Unit 10. Our Houses In The Future - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 10. Our Houses In The Future - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Mark the stress on the words. Then say the words aloud 

(Đánh dấu trọng âm các từ. Sau đó nói to chúng)

1. housework

2. farmer

3. standard

4. object

5. busy

6. homework

7. father

8. mountains

9. project

10. pretty

Phương pháp giải:

 Danh từ, tính từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

1. housework /ˈhaʊs.wɜːk/

2. farmer: /ˈfɑː.mər/ 

3. standard /ˈstæn.dəd/

4. object /ˈɒb.dʒɪkt/ 

5. busy /ˈbɪz.i/ 

6. homework /ˈhəʊm.wɜːk/ 

7. father /ˈfɑː.ðər/ 

8. mountain /ˈmaʊn.tɪnz/

9. project /ˈprɒdʒ.ekt/

10. pretty /ˈprɪt.i/

Lời giải chi tiết:

1. ‘housework

2. ‘farmer

3. ‘standard

4. ‘object

5. ‘busy

6. ‘homework

7. ‘father

8. ‘mountains

9. ‘project

10. ‘pretty

Bài 2

2. Read the sentences and underline the two-syllable words with the stress on the first syllable. Then mark (') the stress on the word 

(Đọc các câu và gạch chân các từ có hai âm tiết với trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Sau đó đánh dấu (') trọng âm trên từ đó)

1. The children will have a wireless TV in their future house.

2. The robots will help her mother water the flowers.

3. Her dream house will be a pretty palace in the mountains.

4. There is a garden in front of the villa and a garage at the back of it.

5. There will be two bedrooms and one kitchen in the flat.

6. He’s painting a picture of the island.

7. The girl lives in a pretty cottage in the village.

Phương pháp giải:

 Danh từ, tính từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

1. The children will have a wireless TV in their future house.

2. The robots will help her mother ‘water the flowers.

3. Her dream house will be a pretty ‘palace in the mountains.

4. There is a garden in front of the ‘villa and a garage at the back of it.

5. There will be two bedrooms and one kitchen in the flat.

6. He’s painting a picture of the island.

7. The girl lives in a pretty ‘cottage in the village.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.