A. Pronunciation Unit 5 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp lời giải bài tập A. Pronunciation Unit 5 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the following words. Pay attention to the underlined sounds.

(Hãy đọc các từ sau. Chú ý đến những âm được gạch chân.)

1. down – town

2. bed – bet

3. ride – write

4. do – to

5. around – about

6. food – foot 

Phương pháp giải:

Cách phát âm “t” và “d”.

Lời giải chi tiết:

1. down /daʊn/ – town /taʊn/

2. bed /bɛd/ – bet /bɛt/

3. ride /raɪd/ – write /raɪt/

4. do /du:/ – to /tuː/

5. around /əˈraʊnd/ – about /əˈbaʊt/

6. food /fuːd/ – foot /fʊt/ 

Bài 2

2. Read the following sentences aloud. Underline the words having the sounds /t/ or /d/.

(Đọc to các câu sau. Gạch chân các từ có chứa âm /t/ hoặc /d/.)

1. The island is too large to go round by motorbike.

2. I want to go down the town to buy some food.

3. David doesn’t do the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked to her friend for two hours.

Phương pháp giải:

Cách phát âm “t” và “d”.

Lời giải chi tiết:

1. The island is too large to go round by motorbike.

/ði/ /ˈaɪlənd/ /ɪz/ /tuː/ /lɑːʤ/ /tuː/ /gəʊ/ /raʊnd/ /baɪ/ /ˈməʊtəˌbaɪk/.

2. I want to go down the town to buy some food.

/aɪ/ /wɒnt/ /tuː/ /gəʊ/ /daʊn/ /ðə/ /taʊn/ /tuː/ /baɪ/ /sʌm/ /fuːd/.

3. David doesn’t do the dishes often.

/ˈdeɪvɪd/ /dʌznt/ /duː/ /ðə/ /ˈdɪʃɪz/ /ˈɒf(ə)n/.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

/ɑː/ /juː/ /ˈrɛdi/ /fɔː/ /ðə/ /bəʊt/ /trɪp/ /əˈraʊnd/ /ðə/ /beɪ/?

5. Tam didn’t study last night. She talked to her friend for two hours.

/tæm/ /dɪdnt/ /ˈstʌdi/ /lɑːst/ /naɪt//ʃiː/ /tɔːkt/ /tuː/ /hɜː/ /frɛnd/ /fɔː/ /tuː/ /ˈaʊəz/.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam