A. Pronunciation Unit 5 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp lời giải bài tập A. Pronunciation Unit 5 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the following words. Pay attention to the underlined sounds.

(Hãy đọc các từ sau. Chú ý đến những âm được gạch chân.)

1. down – town (phía dưới - thị trấn)

2. bed – bet (cái giường - đánh cược)

3. ride – write (cưỡi - viết)

4. do – to (làm - đến)

5. around – about (xung quanh - khoảng)

6. food – foot (thức ăn - bàn chân)

Phương pháp giải:

Cách phát âm “t” và “d”.

Lời giải chi tiết:

1. down /daʊn/ – town /taʊn/

2. bed /bɛd/ – bet /bɛt/

3. ride /raɪd/ – write /raɪt/

4. do /du:/ – to /tuː/

5. around /əˈraʊnd/ – about /əˈbaʊt/

6. food /fuːd/ – foot /fʊt/ 

Bài 2

2. Read the following sentences aloud. Underline the words having the sounds /t/ or /d/.

(Đọc to các câu sau. Gạch chân các từ có chứa âm /t/ hoặc /d/.)

1. The island is too large to go round by motorbike.

(Đảo quá rộng để đi vòng quanh bằng xe máy.)

2. I want to go down the town to buy some food.

(Tôi muốn đi xuống thị trấn để mua ít thức ăn.)

3. David doesn’t do the dishes often.

(David không rửa bát thường xuyên.)

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

(Bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi thuyền quanh vịnh chưa?)

5. Tam didn’t study last night. She talked to her friend for two hours.

(Tâm đã không học tối qua. Cô nói chuyện với bạn mình khoảng hai giờ.)

Phương pháp giải:

Cách phát âm “t” và “d”.

Lời giải chi tiết:

1. The island is too large to go round by motorbike

/ði/ /ˈaɪlənd/ /ɪz/ /tuː/ /lɑːʤ/ /tuː/ /gəʊ/ /raʊnd/ /baɪ/ /ˈməʊtəˌbaɪk/.

2. I want to go down the town to buy some food

/aɪ/ /wɒnt/ /tuː/ /gəʊ/ /daʊn/ /ðə/ /taʊn/ /tuː/ /baɪ/ /sʌm/ /fuːd/.

3. David doesn’t do the dishes often. 

/ˈdeɪvɪd/ /dʌznt/ /duː/ /ðə/ /ˈdɪʃɪz/ /ˈɒf(ə)n/.

4. Are you ready for the boat trip around the bay? 

/ɑː/ /juː/ /ˈrɛdi/ /fɔː/ /ðə/ /bəʊt/ /trɪp/ /əˈraʊnd/ /ðə/ /beɪ/?

5. Tam didn’t study last night. She talked to her friend for two hours. 

/tæm/ /dɪdnt/ /ˈstʌdi/ /lɑːst/ /naɪt//ʃiː/ /tɔːkt/ /tuː/ /hɜː/ /frɛnd/ /fɔː/ /tuː/ /ˈaʊəz/.


Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.