A. Pronunciation - Unit 8. Sports And Games - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 8. Sports And Games - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the following words in the correct column. 

(Viết những từ dưới đây vào đúng cột.)

  travel                    exercise

  chess                   congratulation

  match                   schedule

  fantastic               educational

competitive            marathon

Lời giải chi tiết:

/e/

/æ/

chess /tʃes/

travel  /ˈtræv.əl/

competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/

match  /mætʃ/

exercise /ˈek.sə.saɪz/

fantastic  /fænˈtæs.tɪk/

schedule /ˈʃedʒ.uːl/

congratulation  /kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/

educational  /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/

            marathon /ˈmær.ə.θən/          

Bài 2

2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words. 

(Đọc to những câu sau, chú ý những từ được gạch chân.)

1. The match was not so bad.

2. My elder brother ran in a marathon yesterday.

3. Please send my congratulations to the chess winner.

4. Phu Quoc Island is a great travel destination.

5. This sports shop sells equipment at a competitive price. 

Phương pháp giải:

 Cách phát âm /e/ và /æ/

Lời giải chi tiết:

1. The match was not so bad.

     /ði/ /mætʃ/  /wɒz/ /nɒt/ /səʊ/ /bæd/.

2. My elder brother ran in a marathon yesterday.

   /maɪ/ /ˈel.dɚr/  /ˈbrʌð.ər/ /ræn/  /ɪn/  /ə/  /ˈmær.ə.θən//ˈjes.tə.deɪ/.

3. Please send my congratulations to the chess winner.

      /pliːz/ /send/ /maɪ/ /kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/ /tuː/ /ði/ /tʃes/ /ˈwɪn.ər/

4. Phu Quoc Island is a great travel destination.

    Phu Quoc /ˈaɪlənd/ /ɪz/ /ə/  /ɡreɪt/  /ˈtræv.əl/  /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

5. This sports shop sells equipment at a competitive price. 

  /ðɪs/ /ˈspɔːts/ /ʃɒp/  /sels/ /ɪˈkwɪp.mənt/ /æt/ /ə/   /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ /praɪs/.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.