A. Pronunciation - Unit 12. Robots - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 12. Robots - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Practise reading out the sentences. Pay attention to the bold syllables and the tone 

(Thực hành đọc to các câu. Chú ý đến phần được bôi đậm và tông giọng)

1. It is the highest mountain in the world.

2. Tom is the tallest of the three boys.

3. It is the fastest car in the show.

4. We will build houses under the sea.

5. V200 is the strongest and smartest robot in our factory.

Phương pháp giải:

1. It is the highest mountain in the world.

   /ɪt/ /ɪz/ /ðiː/ /ˌhaɪ.ɪst/ /ˈmaʊn.tɪn/ /ɪn/ /ðiː/ /wɜːld/.

2. Tom is the tallest of the three boys.

    /tɒm/ /ɪz/ /ðiː/  /tɔːlɪst / /əv/ /ðiː/ /θriː/ /bɔɪs/

3. It is the fastest car in the show.

    /ɪt/ /ɪz/ /ðiː/ /fɑːstɪst / /kɑːr/ /ɪn/ /ðiː/ /ʃəʊ/

4. We will build houses under the sea.

     /wiː/ /wɪl/  /bɪld/ /ˈhaʊ.zɪz/ /ˈʌn.dər/ /ðiː/  /siː/

5. V200 is the strongest and smartest robot in our factory.

   /viː/ /tuː/  /ˈhʌn.drəd/ /ɪz/ /ðiː/ /strɒŋɪst / /ænd/ /smɑːtɪst/ /ˈrəʊ.bɒt/ /ɪn/ /aʊər/  /ˈfæk.tər.i/.

Bài 2

2. Practise singing the chant. Pay attention to the bold syllables and the tone in each line.

(Tập hát. Chú ý đến các tiết trong đậm và điệu trong mỗi dòng.)

I’ve got a robot toy, a robot toy

He can run, jump and climb

He’s such a good boy, such a good boy 

He’s my best toy at all times

I’ve got a robot toy, a robot toy

He’s so fast, strong and nice

He’s got a sweet voice, got a sweet voice 

He’s my nicest toy at all times.

Phương pháp giải:

I’ve got a robot toy, a robot toy

/aɪv/ /ɡɒt/ /ə/ /ˈrəʊ.bɒt/ /tɔɪ/, /ə/ /ˈrəʊ.bɒt/ /tɔɪ/.

He can run, jump and climb

/hiː/ /kæn/ /rʌn/, /dʒʌmp/ /ænd/ /klaɪm/

He’s such a good boy, such a good boy 

/hiːz/ /sʌtʃ/ /ə/ /ɡʊd/ /bɔɪ/, /sʌtʃ/ /ə/ /ɡʊd/ /bɔɪ/

He’s my best toy at all times

/hiːz/ /maɪ/ /best/ /tɔɪ/ /æt/  /ɔːl/ /taɪmz/

I’ve got a robot toy, a robot toy

/aɪv/ /ɡɒt/ /ə/ /ˈrəʊ.bɒt/ /tɔɪ/, /ə/ /ˈrəʊ.bɒt/ /tɔɪ/.

He’s so fast, strong and nice

/hiːz/ /səʊ/ /fɑːst/, /strɒŋ/ /ænd/ /naɪs/

He’s got a sweet voice, got a sweet voice 

/hiːz/ /ɡɒt/ /ə/ /swiːt/  /vɔɪs/, /ɡɒt/ /ə/ /swiːt/  /vɔɪs/

He’s my nicest toy at all times.

/hiːz/ /maɪ/ /naɪsɪst / /tɔɪ/ /æt/  /ɔːl/ /taɪmz/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.