A. Pronunciation Unit 2 SBT tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp bài tập phần A. Pronunciation – Unit 2 SBT tiếng anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match the words which have the final s with the appropriate sound /s/ or /z.

(Nối các từ có chữ s tận cùng với âm / s / hoặc / z thích hợp.)

Phương pháp giải:

Quy tắc phát âm đuôi "-s/-es"

Lời giải chi tiết:

/s/

/z/

caps /ˈkæps/

clocks /klɒks /

lights /laɪts/     

beds /bedz/

posters /ˈpəʊstəz/

villas /ˈvɪləz/   

Bài 2

2. In eachcolumn write three words with the finalspronounced /s/ or /z/.

(Trong mỗi cột viết ba từ với chữ s cuối cùng được phát âm là / s / hoặc / z /.)

/s/

/z/

                                                         

Lời giải chi tiết:

/s/

/z/

stops /stɒps/

works /wɜːks/

looks /lʊks/

begs /bɛgz/

words /wɜːdz/

rains /reɪnz/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 2: My House