A. Pronunciation - Unit 9. Cities Of The World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 9. Cities Of The World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the following words in the correct columns.

 (Viết các từ sau vào đúng cột)

hour

nose

flower

cold

tower

boat

old

around

low

our

Phương pháp giải:

hour /ər/

nose /nəʊz/

flower /flər/

cold /kəʊld/

tower /tər/

boat  /bəʊt/

old /əʊld/

around /əˈrnd/

low /ləʊ/

our /ər/

Lời giải chi tiết:

/əʊ/

/aʊ/

boat

hour

nose

flower

old

around

cold

tower

low

our

   

Bài 2

2. Read aloud the short poem. Pay attention to the underlined words. 

(Đọc to một bài thơ ngắn. Chú ý các từ được gạch chân)

In November it’s very cold.

The temperature is usually low.

There are no flowers anywhere to see.

Only white snow falling everywhere.

Don’t play outdoor without warm clothes.

Or you’ll catch a serious cold with running nose.

Phương pháp giải:

In November it’s very cold.

/ɪn/  /nəʊˈvem.bər/ /ɪts/ /ˈver.i/ /kəʊld/

The temperature is usually low.

/ðiː/ /ˈtem.prə.tʃər/ /ɪz/ /ˈjuː.ʒu.ə.li/ /ləʊ/

There are no flowers anywhere to see.

/ðeər/ /ɑːr/ /nəʊ/ /flaʊər/ /ˈen.i.weər/ /tuː/ /siː/

Only white snow falling everywhere.

/ˈəʊn.li/ /waɪt/ /snəʊ/ /ˈfɔː.lɪŋ/  /ˈev.ri.weər/

Don’t play outdoor without warm clothes.

 /dəʊnt/ /pleɪ/ /ˈaʊtˌdɔːr/  /wɪˈðaʊt/  /wɔːm/ /kləʊðz/

Or you’ll catch a serious cold with running nose.

/ɔːr/ /juːl/ /kætʃ/  /ə/ /ˈsɪə.ri.əs/ /kəʊld/ /wɪð/ /ˈrʌn.ɪŋ/ /nəʊz/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.