A. Pronunciation - Unit 11. Our Greener World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 11. Our Greener World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Read the following sentences. Pay attention to the bold parts 

(Đọc các câu sau, chú ý đến phần in đậm)

1. The 3Rs stand for reduce, reuse and recycle.

2. We have to write about the environment.

3. He’s coughing because it is dusthere.

4. They usually cycle to school.

5. You can plant trees and flowers in the garden.

Phương pháp giải:

1. The 3Rs stand for reduce, reuse and recycle.

    /ðiː/ /ˌθri:/ /ɑːrs/ /stænd/ /fɔːr/ /rɪˈdʒuːs/, /ˌriːˈjuːz/ /ænd/ /ˌriːˈsaɪ.kəl/

2. We have to write about the environment.

    /wiː/ /hæv/ /tuː/ /raɪt/ /əˈbaʊt/ /ðiː/  /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/

3. He’s coughing because it is dusthere.

    /hiːz/  /ˈkɒf.ɪŋ/ /bɪˈkəz/ /ɪt/ /ɪz/ /ˈdʌs.ti/ /hɪər/

4. They usually cycle to school.

     /ðeɪ/  /ˈjuː.ʒu.ə.li/ /ˈsaɪ.kəl/ /tuː/ /skuːl/.

5. You can plant trees and flowers in the garden.

     /juː/ /kæn/ /plɑːnt/ /triːs/ /ænd/ /flaʊərs/ /ɪn/ /ðiː/ /ˈɡɑː.dən/.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the poem with correct rhythm. Pay attention to the bold parts

(Đọc đúng nhịp bài thơ. Chú ý đến những phần in đậm)

Reduce, reuse, recycle

Recycle, recycle                                                         Just reduce the noise

Reduce, reuse, recycle                                               And reuse old bottles

It’s simple simple                                                       Recycle broken glass

                                                                                    It’s simple simple

Phương pháp giải:

Những phần in đậm là phần được đánh dấu trọng âm

Reduce, reuse, recycle

/rɪˈdʒuːs/, /ˌriːˈjuːz/, /ˌriːˈsaɪ.kəl/

Recycle, recycle

/ˌriːˈsaɪ.kəl/, /ˌriːˈsaɪ.kəl/

Reduce, reuse, recycle

/rɪˈdʒuːs/, /ˌriːˈjuːz/, /ˌriːˈsaɪ.kəl/

It’s simple simple

/ɪts/ /ˈsɪm.pəl/, /ˈsɪm.pəl/

Just reduce the noise

/dʒʌst/ /rɪˈdʒuːs/ /ðiː/ /nɔɪz/

And reuse old bottles

/ænd/ /ˌriːˈjuːz/ /əʊld/ /ˈbɒt.əl/

Recycle broken glass

/ˌriːˈsaɪ.kəl/ /ˈbrəʊ.kən/ /ɡlɑːs/

It’s simple simple

/ɪts/ /ˈsɪm.pəl/, /ˈsɪm.pəl/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.