A. Pronunciation - Unit 7. Television - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 7. Television - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. 

(Tìm các từ có phát âm khác nhau trong phần được gạch chân. Đọc to các từ đó.)

1. A. thirsty 

2. A. breathe

3. A. then

4. A. birthday

5. A. everything

B. throw

B. fourth

B. thing

B. mouthful 

B. rhyth

C. theme 

C. tooth

C. them

C. although 

C. healthy

D. there

D. warmth

D. their

D. worth

D. nothing

Lời giải chi tiết:

1. D

2. A

3. B

4. C

5. B

1. D

thirsty  /ˈθɜː.sti/ 

throw  /θrəʊ/

theme /θiːm/

there /ðer/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

2. A

breathe /briːð/

fourth /fɔːθ/

tooth /tuːθ/

warmth /wɔːmθ/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

3. B

then /ðen/

thing /θɪŋ/

them /ðem/

their /ðeər/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /θ/, các phương án còn lại được phát âm là /ð/.

4. C

birthday /ˈbɜːθ.deɪ/

mouthful  /ˈmaʊθ.fʊl/

although /ɔːlˈðəʊ/

worth /wɜːθ/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

5. B

everything /ˈev.ri.θɪŋ/

rhythm /ˈrɪð.əm/

healthy /ˈhel.θi/

nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /θ/, các phương án còn lại được phát âm là /ð/.

Bài 2

2. Single-underline the words  with the /θ/ sound and double-underline the words  with the /ð/ sound. Practice saying the sentences.

(Gạch một gạch với từ phát âm/θ/ và gạch hai gạch với từ phát âm /ð/. Luyện nói các câu dưới đây.) 

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What's the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Phương pháp giải:

Ghi chú: 

Âm /θ/ được gạch dưới

Âm /ð/ dược gạch dưới và in đậm

Lời giải chi tiết:

1. The theatre is at number thirteen.

(Nhà hát ở số 13.)

2. The Big Thumb is on Disney channel.

(The Big Thumb phát sóng trên kênh Disney.)

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

(The Haunted Theatre nói về một con ma đói.)

4. What's the weather like on Thursday?

(Thứ Năm thời tiết thế nào?)

5. There are thirty people in the studio.

(Có 30 người trong phim trường.)


Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.