A. Pronunciation - Unit 7. Television -SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: A. Pronunciation - Unit 7. Television - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. 

(Tìm các từ có phát âm khác nhau trong phần được gạch chân. Đọc to các từ đó.)

1. A. thirsty                 B. throw                      C. theme                     D. there

2. A. breathe               B. fourth                     C. tooth                      D. warmth

3. A. then                    B. thing                       C. them                       D. their

4. A. birthday              B. mouthful                C. although                 D. worth

5. A. everything          B. rhythm                    C. healthy                   D. nothing

Lời giải chi tiết:

1. D

2. A

3. B

4. C

5. B

1. D

thirsty  /ˈθɜː.sti/ 

throw  /θrəʊ/

theme /θiːm/

there /ðer/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

2. A

breathe /briːð/

fourth /fɔːθ/

tooth /tuːθ/

warmth /wɔːmθ/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

3. B

then /ðen/

thing /θɪŋ/

them /ðem/

their /ðeər/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /θ/, các phương án còn lại được phát âm là /ð/.

4. C

birthday /ˈbɜːθ.deɪ/

mouthful  /ˈmaʊθ.fʊl/

although /ɔːlˈðəʊ/

worth /wɜːθ/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

5. B

everything /ˈev.ri.θɪŋ/

rhythm /ˈrɪð.əm/

healthy /ˈhel.θi/

nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /θ/, các phương án còn lại được phát âm là /ð/.

Bài 2

2. Single-underline the words  with the /θ/ sound and double-underline the words  with the /ð/ sound. Practice saying the sentences.

(Gạch một gạch với từ phát âm/θ/ và gạch hai gạch với từ phát âm /ð/. Luyện nói các câu dưới đây) 

1. The theatre is at number thirty, not thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is a series about a thirsty ghost.

4. They are thinking of a new game show.

5. Thousands of people gathered at the square.

Lời giải chi tiết:

1. The theatre is at number thirty, not thirteen.

( Nhà hát ở vị trí số 30, không phải số 13)

2. The Big Thumb is on Disney channel.

( The Big Thumb trên kênh Disney)

3. The Haunted Theatre is a series about a thirsty ghost.

( The Haunted Theatre là một loạt phim về một con ma khát)

4. They are thinking of a new game show.

( Họ đang nghĩ về một chương trình trò chơi mới)

5. Thousands of people gathered at the square.

(Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 7: Television