Động từ ở xác định sau who, whose v..v.. dùng như là chủ từ


Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động từ xác định chứ không phải là một nghi vấn

Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo  sau bằng một động từ xác định chứ không phải là một nghi vấn.

Who pays the bill (động từ xác định) (Ai trả tiền hóa đơn).

Whose/Which horse won ? (động từ xác định) (Con ngựa nào của ai thắng ?)

What happened ? /what went wrong ? (Cái gì xảy ra vậy ? cái gì sai trái à ?) (động từ xác định có thể trả lời là : we missed the the train /had an accident (Chúng tôi đã lỡ chuyến xe lửa/đã có một tai nạn).

Nhưng với who, whose…v..v..+ be + danh từ hay đại từ nhân xưng/phân biệt thì một dùng một động từ ở nghi vấn:

Who are  you? (Anh là ai?)

Whose is this ? (Cái này là của ai ?)

What is that noise ? (Tiếng ồn đó là gì vậy ?)

Với who, whose ..v.v... dùng như là túc từ của một động từ hay giới từ thì dĩ nhiên cần thiết động từ là nghi vấn.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm