Đề kiểm tra học kì 1 sử 11 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra học kì 1 sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do:

A. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước.

C. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa.

D. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Câu 2: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng?

A. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ.

B. Duy trì bộ máy chính quyền cũ.

C. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh.

D. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ.

Câu 3: Mĩ - cường quốc tư bản đứng đầu thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào?

A. Năm 1933.               B. Năm 1931.

C. Năm 1934.                D. Năm 1932.

Câu 4: Trong hai năm đầu tiên (1926-1927), công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô đã giải quyết được các vấn đề cơ bản là:

A. nạn thất nghiệp, công nhân lành nghề, cải thiện đời sống

B. vốn đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

C. vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

D. đào tạo cán bộ kĩ thuật, lương thực thực phẩm, cải thiện đời sống.

Câu 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 9133 nổ ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Đức.                      B. Mĩ.

C. Pháp.                      D. Anh.

Câu 6: Mục đích chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản.

B. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa.

Câu 7: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là

A. Đảng Xã hội dân chủ.

B. Đảng liên minh xã hội thiên chúa giáo.

C. Đảng Công nhân quốc gia xã hội. 

D. Đảng Cộng sản.

Câu 8: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

A. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B. Bỏ chạy ra nước ngoài.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.

D. Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.

Câu 9: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:

A. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn.

C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương.

D. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp.

Câu 10: Mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa thời kì cận đại là

A. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

B.  Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

D.  Mâu thuẫn giữa các chủ tư bản với nhau

Câu 11: Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn.

B. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc.

C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc.

D. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế.

Câu 12: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Hít-le là

A. thân thiện hợp tác với Anh, Pháp, Mĩ.

B. kích động các nước Mĩ Latinh chống lại Mĩ.

C. chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh.

D. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa.

Câu 13: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là:

A. Trung tâm Quân sự cách mạng. 

B. Bộ Tổng tham mưu.

C. Uỷ ban Quân sự cách mạng.

D. Ủy ban hành chính cách mạng.

Câu 14: Trong công nghiệp, chính quyền Hít-le tập trung phát triển nhất ngành nào?

A. Công nghiệp năng lượng.

B. Công nghiệp quân sự.  

C. Công nghiệp chế tạo. 

D. Công nghiệp hóa chất.      

Câu 15: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời vào năm nào?

A. Năm 1922.           B. Năm 1917. 

C. Năm 1924.           D. Năm 1920.  

Câu 16: Tình hình chính trị phức tạp đã diễn ra ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai là?

A. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

B. Sự ra đời của Xô Viết đại biểu công-nông-binh.

C. Chính phủ lâm thời tư sản vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh thế giới.

D. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

A. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva.

B. Lênin từ Phần Lan trở về nước.

C. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt.

D. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

Câu 18: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là

A. Là cuộc cách mạng vô sản.

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Là cuộc cách mạng tư sản.  

Câu 19: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

A. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

B. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

C. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

D. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Câu 20: Tại sao Đức lại dễ dàng rút ra khỏi Hội Quốc liên và tự do hành động?

A. Vì Đức có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất châu Âu.

B. Vì Đức có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

C. Vì Hội Quốc liên là một tổ chức quốc tế còn lỏng lẻo, vai trò chưa cao.

D. Vì Đức được các nước khác tạo điều kiện.

Câu 21: Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là

A. Cương lĩnh tháng tư.

B. Chính cương tháng tư.

C. Luận cương tháng tư. 

D. Báo cáo chính trị tháng tư.

Câu 22: Sự kiện nào sau đây đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức?

A. Năm 1934, Hin-đen-bua qua đời. 

B. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm.

C. Năm 1933, Hít-le làm thủ tướng. 

D. Năm 1919, Đảng quốc xã được thành lập.

Câu 23: Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

A. Thể chế quân chủ chuyên chế. 

B. Thể chế Cộng hòa.

C. Thể chế Xã hội chủ nghĩa. 

D. Thể chế quân chủ lập hiến.

Câu 24: Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã

A. Xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới.

B. Giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.

C. Giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản.

D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về vấn đề quyền lợi.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Vì sao nước Nga phải chuyển từ cuộc cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa năm 1917? Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga? Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với việt Nam?

Câu 2: Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

A

C

B

B

C

D

9

10

11

12

13

14

15

16

B

B

A

C

A

B

A

D

17

18

19

20

21

22

23

24

D

B

B

C

C

C

B

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải:

Công cuộc công nghiệp hóa ngày càng mở rộng đòi hỏi phải có những kế hoạch dài hạn với những mục tiêu cụ thể cho từng thời kì. Đó là những kế hoạch 5 năm được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 73.

Cách giải:

Sau 16 năm theo đuổi lập trường chống Liên Xô, tháng 11-1933, Chính phủ Ru-dơ-ven đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải:

Trong hai năm đầu (1926 – 1927), Liên Xô đã từng bước giải quyết thành công các vấn đề về vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Tháng 10-1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 59, suy luận.

Cách giải:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Véc-xai (1919 – 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922) với mục đích chủ yếu là kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 66.

Cách giải:

Trong bối cảnh giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng 1929 – 1933. Các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Cộng nhân xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã) ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như trước nữa.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 53, loại trừ.

Cách giải:

Nội dung Chính sách kinh tế mới được thực hiện từ năm 1921 bao gồm:

- Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

- Công nghiệp:

+ Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

+ Nhà nước chấn chỉnh việc tổ chức sản xuất, quản lí sản xuất nông nghiệp.

+ Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

=> Loại trừ đáp án: B

Chọn: B

Câu 10:

Phương pháp: Dựa vào các mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản để suy luận trả lời.

Cách giải:

Hai giai cấp cơ bản trong lòng xã hội tư bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Hai giai cấp này luôn luôn có sự đối kháng với nhau. Vì vậy mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

Chọn: B

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 58, loại trừ.

Cách giải:

Đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921- 1941 bao gồm:

- Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.

- Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.

- Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 - 1925) Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao

- Thiết lập ngoại giao với 20 nước.

-  Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

=> Loại trừ đáp án: A

Chọn: A

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang 68.

Cách giải:

Chính sách đối ngoại nổi bật của Hít-le là: tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh. Đến năm 1938, Đức trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Chọn: C

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Sau khi Lê-nin về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Trung tâm quân sự cách mạng được thành lập để chỉ đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước trong năm 1917.

Chọn: A

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 67.

Cách giải:

Chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. => Các ngành kinh tế được phục hồi, đặc biệt là công nghiệp quân sự.

Chọn: B

Câu 15.

Phương pháp: sgk trang 55.

Cách giải:

Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô).

Chọn: A

Câu 16.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

Cách mạng tháng Hai đã đưa đến sự thành lập hai chính quyền song song tồn tại, hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể tồn tại lâu dài. Đây là tình hình chính trị phức tạp diễn ra ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai.

Chọn: D

Câu 17.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Tiếp theo thắng lợi ở Mát-xcơ – va, đầu năm 1918, cách mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

Chọn: D

Câu 18.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới Đó là. cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn: B

Câu 19.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga không chỉ làm cho đời sống nhân dân Nga ngày càng khó khăn mà còn kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước này.

Chọn: B

Câu 20.

Phương pháp: sgk trang 68, suy luận.

Cách giải:

Tháng 10 – 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động. Đức dễ dàng thực hiện được điều này do Hội Quốc liên là một tổ chức quốc tế còn lỏng lẻo, vai trò chưa cao.

Chọn: C

Câu 21.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích (sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng Tư).

Chọn: C

Câu 22.

Phương pháp: sgk trang 66. 

Cách giải:

Ngày 30-1-1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Chọn: C

Câu 23.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Chỉ trong vòng 8 ngày, quần chúng nhân dân đã vùng dật lật đổ chế độ cũ, bầu ra các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời => Nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

Chọn: B

Câu 24.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn được thiết lập đã nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận => Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

Chọn: D

Chú ý:

Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa không những không được giải quyết mà còn tiếp tục là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1 

Phương pháp: sgk trang 50 – 52, suy luận.

Cách giải:

- Sau cách mạng tháng Hai nước Nga song song tồn tại hai chính quyền song song.  

- Nước Nga vẫn tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhât, nhân dân cực khổ,...

- Chính quyền vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tay giai cấp vô sản; Quyền lực chủ yếu vẫn thuộc về tay giai cấp tư sản,...

- Đảng Bôn-sê-vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN

* Ý nghĩa

- Đối với nước Nga:

+ Làm thay đổi tình hình đất nước.

+ Làm thay đổi số phận hàng triệu con người Nga.

+ Mở ra một kỷ nguyên mới: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

- Đối với thế giới:

+ Làm thay đổi cục diện thế giới.

+ Để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

* Ảnh hưởng của CMXHCN tháng Mười Nga 1917 đến Việt Nam:

+ Thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới…  

+ Năm 1920,Nguyễn Ái Quốc bắt gặp luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin và tin theo Lê Nin và quyết định làm cách mạng như cách mạng tháng Mười, đó là con dường cách mạng vô sản…..

+ Kinh nghiệm cách mạng tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

+ Học tập và làm theo cách mạng tháng Mười, Đảng ta xây dựng khối đoàn kết Công- Nông-Binh hình thành sức mạnh to lớn chống đế quốc, thực dân và chế độ phong kiến…

Câu 2:

Phương pháp: Phân tích, suy luận.

Cách giải:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản..., hàng chục triệu người thất nghiệp...Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, từ khủng hoảng kinh tế dẫn ấên khủng hoảng về chính trị

- Để đối phó:

+ Các nước Mĩ, Anh, Pháp: có nhiều thuộc địa đã tiến hành cải cách kinh tế....

+ Các nướcĐức, Ý, Nhật: không có, ít thuộc địa tiến hành phát xít hoá chính quyền, chạy đau vũ trang phát động chiến tranh thế giới

=> Về quan hệ quốc tế: Làm hình thành hai khối đế quốc đối lập. Một bên là Mĩ, Anh, Pháp và một bên là Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chạy đua vũ trang, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí