Đề kiểm tra học kì 1 sử 11 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra học kì 1 sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (7,5đ)

Câu 1: Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản trên thế giới?

A. Sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

B. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.

C. Xây dựng khối liên minh công nông.

D. Kết hợp giành và giữ chính quyền.

Câu 2: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc rút ra cho cách mạng thế giới bài học gì?

A. Cần đánh đổ được đế quốc xâm lược.

B. Phải thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, đánh đổ đế quốc xâm lược, giải quyết vấn đề ruộng đất.

C. Phải giải quyết vấn đề ruộng đất.

D. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại?

A. Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

B. Sự thắng lợi của cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc.

C. Sự thắng lợi của cách mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản.

D. Mâu thuẫn của các nước đế quốc về thuộc địa dẫn tới chiến tranh thế giới.

Câu 4: Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu (XVI-XVIII), cuộc cách mạng triệt để nhất là

A. cách mạng tư sản Anh.

B. chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.

C. cách mạng tư sản Hà Lan.

D. cách mạng tư sản Pháp.

Câu 5: Một trong những vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại được thể hiện ở việc

A. làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa.

B. góp phần gìn giữ bản sắc của các dân tộc.

C. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến.

D. định hướng cho sự phát triển của các quốc gia.

Câu 6: Kết quả của cuộc cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là

A. quân khởi nghĩa chiếm được các công sở, bắt giam bộ trưởng và các tướng tá của Nga hoàng.

B. thành lập chín phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

C. lật đổ chế độ Nga hoàng, hai chính quyền song song tồn tại.

D. thành lập Xô Viết các đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.

Câu 7: Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường.

B. nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp.

C. vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận.

D. nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng.

Câu 8: Mục tiêu và đường lối cách mạng tháng Mười Nga được Lê nin trình bày rõ trong tác phẩm nào?

A. Nhà nước và cách mạng.

B. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao.

D. Luận cương tháng tư.

Câu 9: Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc cách mạng 1905 - 1907  là

A. quân chủ lập hiến.

B. dân chủ tư sản.

C. dân chủ cộng hòa.

D. quân chủ chuyên chế.

Câu 10: Lực lượng lãnh đạo cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ là

A. giai cấp công nhân Ấn Độ.

B. một bộ phận giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. tầng lớp trí thức ở Ấn Độ.

D. giai cấp nông dân Ấn Độ.

Câu 11: Phong trào Duy tân (1898) ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

A. Vua Quang Tự. 

B. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

C. Tôn Trung Sơn.

D. Từ Hi Thái hậu.

Câu 12: Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga đã xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là

A. chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền chuyên chế Nga hoàng.

B. chính phủ cộng hòa tư sản và chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản.

C. chính quyền chuyên chế Nga hoàng và chính quyền vô sản.

D. chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.

Câu 13: Vai trò của Lê nin đối với cách mạng Nga 1917 là

A. tập hợp quần chúng đấu tranh lật đổ chính quyền Nga hoàng.

B. lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga.

C. tập hợp, lãnh đạo quần chúng, đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn kịp thời.

D. soạn thảo luận cương tháng Tư.

Câu 14: Đặc điểm của văn học ở các nước phương Đông từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là đã phản ánh

A. sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản với nhân dân.

B. mong muốn tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc, tự do.

C. cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến.

D. lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo.

Câu 15: Đâu không phải là lý do chứng minh cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất của một cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa

B. Do giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản

Câu 16: Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, nổi tiếng với bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là

A. Mô-da.                       B. Sô-panh.

C. Bét-tô-ven.                 D. Trai-cốp-xki.

Câu 17: Yếu tố kìm hãm sự phát  triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

A. làn sóng phản đối của nhân dân lan rộng.

B. chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ.

C. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân.

D. sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến.

Câu 18: Kết quả của cuộc khởi nghĩa Bombay năm 1908 ở Ấn Độ  là buộc thực dân Anh phải

A. tuyên bố trao trả độc lập cho Ấn Độ.

B. nới lỏng ách cai trị Ấn Độ.

C. thu hồi đạo luật chia cắt Bengan.

D. trả tự do cho Tilắc.

Câu 19: Tính chất của xã hội Trung Quốc sau Điều ước Tân Sửu (1901) là

A. xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

B. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

C. xã hội thuộc địa.

D. xã hội phong kiến.

Câu 20: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với

A. giai cấp phong kiến bị thủ tiêu hoàn toàn.

B. các tơrớt không lồ xuất hiện.

C. tăng cường bóc lột và đàn áp công nhân.

D. mở rộng chiến tranh xâm lược thuộc địa.

Câu 21: Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga sau cách mạng tháng Hai?

A. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau.

B. Không thể phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Không đưa được nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Sự can thiệp của các nước đế quốc vào Nga.

Câu 22: Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp

A. tư sản dân tộc.        B. vô sản.

C. quý tộc.                   D. tư sản mại bản.

Câu 23: Nhận xét nào sau đây không đúng về cách mạng tháng 10 Nga năm 1917?

A. Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công chính trị.

B. Đảng Bônsêvích nắm quyền lãnh đạo.

C. Là cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới.

D. Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

Câu 24: Cho các sự kiện: 1. Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản; 2. Sự thành lập đảng Quốc Đại ở Ấn độ 3. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc; 4. Trung Quốc đồng minh Hội thành lập. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian:

A. 4; 1; 3; 2.                     B. 1;2;4;3.

C. 1; 4; 2; 3.                     D. 3; 1; 2; 4.

Câu 25: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. tiến hành một loạt cải cách tiến bộ.

B. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

C. duy trì chế độ phong kiến.

D. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

Câu 26: Ra-bin-đra-nát-Ta-go là nhà văn hóa lớn của nước nào?

A. Ấn Độ.                        B. Trung Quốc.

C. Phi-lip-pin.                  D. Nhật Bản.

Câu 27. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX đầu XX là giữa

A. tư sản với vô sản.

B. tư sản với thực dân Anh.

C. nông dân với địa chủ.

D. toàn thể nhân dân Án Độ với thực dân Anh. 

Câu 28: Nét nổi bật của tình hình xã hội nước Nga năm 1917 là

A. tập trung mọi mâu thuẫn của thời đại.

B. nước Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. còn tồn tại nền quân chủ chuyên chế.

D. đế quốc phát triển yếu nhất châu Âu.

Câu 29: Sự kiện đánh dấu mốc mở đầu cho lịch sử thế giới hiện đại là

A. Liên Xô bắt đầu xây dựng CNXH(1921).

B. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc(1918).

C. cách mạng tháng Mười Nga (1917).

D. cách mạng tháng Hai ở Nga(1917).

Câu 30: Chủ nghĩa thực dân phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi vào khoảng thời gian nào?

A. Từ đầu XX.

B. Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX.

C. Giữa thế kỉ XIX.

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

II. Phần tự luận: (2,5 điểm)

Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. A

2. B

3. B

4. D

5. C

6. C

7. B

8. D

9. D

10. B

11.B

12. D

13. C

14. C

15. D

16. C

17. D

18. C

19. A

20. D

21. A

22. A

23. A

24. D

25. A

26. A

27. D

28. A

29. C

30. B

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp: phân tích, liên hệ. 

Cách giải:

Xét nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:

- Có sự lãnh đạo của giai cấp vô sản Nga, một giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, được rèn luyện, thử thách, tập dượt trong quá trình cách mạng và có nhiều kinh nghiệm.

- Có khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân.

- Nổ ra kịp thời trong điều kiện, hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

- Đảng Cộng sản và Lê-nin đã vận dụng một cách uyển chuyển, khôn khéo, nhanh nhạy về chính trị, tiến công kẻ thù để giác ngộ và vận động quần chúng.

Trong các nguyên nhân trên thì nguyên nhân quan trọng nhất đó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là Đảng một đảng vô sản kiểu mới của giai cấp công nhân Nga - đứng đầu là V.I. Lê-nin thiên tài, được vũ trang bằng học thuyết Mác. Giai cấp công nhân Nga vừa là động lực, vừa là người lãnh đạo cách mạng. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén của Đảng về chiến lược, sách lược là điều kiện quyết định bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhưng không triệt để do: không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

=> Bài học rút ra cho cách mạng thế giới là cần phải thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, đánh đổ đế quốc xâm lược và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 45, suy luận.

Cách giải:

Các đáp án A, C, D: đều thuộc nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại.

Đáp án B: là nội dung của lịch sử thế giới hiện đại.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu (XVI-XVIII), cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất. Bởi vì:

 - Đã xóa bỏ được mọi tàn tích của xã hội phong kiến 

- Giải quyết được triệt để vấn đề ruộng đất cho nhân dân 

- Xóa bỏ mọi sự cản trở đến việc phát triển công, thương nghiệp 

- Thống nhất được thị trường dân tộc.

Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng. Nó đã làm biết bao nhiêu việc cho giai cấp của nó, tức là giai cấp tư sản, đến nỗi trọn thế kỉ XIX là thế kỉ đem lại văn minh và văn hóa cho toàn thể nhân loại đã diễn tiến dưới dấu hiệu của cách mạng Pháp”.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 37.

Cách giải:

Vào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghê thuật có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận

Cách giải:

- Trong cách mạng tháng Hai, quần chúng đã nổi dậy chiếm các công sở, bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng => Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.

- Tuy nhiên, sau khi cách mạng thắng lợi lại tồn tại hai chính quyền song song ở nước Nga, đó là: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

=> Kết quả của cách mạng tháng Hai năm 1917 là lật đổ chế độ Nga hoàng và hai chính quyền song song tồn tại.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi. Quân đội liên tiếp thu trận.

Chọn đáp án: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích (sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi Luận cương tháng tư), chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Sau cuộc cách mạng 1905 – 1907, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Cao trào 1905 – 1908 ở Ấn Độ do một bộ phận giai cấp tư sản Ấn Độ lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc.

Chọn đáp án: B

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) do hai nhà nho yêu nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo với sự đồng tình và ủng hộ của vua Quang Tự.

Chọn đáp án: B

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Sau khi cách mạng tháng Hai thắng lợi, ở Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền song song, đó là: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

Chọn đáp án: D

Câu 13.

Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

- Trước tình hình hai chính quyền song song tồn tại, Lênin đã soạn thảo Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây là đường lối đấu tranh kịp thời, phù hợp với tình hình hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài trên đất nước Nga. Hơn nữa, Lê-nin nhận định: những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang thắng lợi đã chín muồi; giai cấp tiên phong đã sẵn sàng, nhân cân đã giác ngộ quyền lợi và đang hăng hái tham gia cách mạng; hàng ngũ địch đã phân hoá, tầng lớp trung gian đã ngả theo cách mạng...

- Lê-nin là người trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 10 đi đôi với trọng trách to lớn tại quốc tế cộng sản (Ngày 7 tháng 10, Lê-nin bí mật trở về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa).

Chọn đáp án: C

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Ở các nước phương Đông, văn học cũng có bước tiến bộ rõ rệt, phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thưc dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng, quật khởi trong đấu tranh cho độc lập, tự do.

Chọn đáp án: C

Câu 15.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là một cuộc cách mạng thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ vào đặc điểm cách mạng tháng Hai có thể thấy: Cách mạng tháng Hai do giai cấp vô sản - đại diện là Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo đã lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập nền cộng hòa và có xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chọn đáp án: D

Câu 16.

Phương pháp: sgk trang 37.

Cách giải:

Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng trong đó nổi tiếng là những bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Chọn đáp án: C

Câu 17.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến không chỉ làm cho đời sống nhân dân Nga ngày càng khó khăn mà còn kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước này.

Chọn đáp án: D

Câu 18.

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Bombay năm 1908 ở Ấn Độ lên đến đỉnh cao đã buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.

Chọn đáp án: C

Câu 19.

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Với Điều ước Tân Sửu (1901), Trung Quốc phải trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh. Trung Quốc thực sự trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Chọn đáp án: A

Câu 20.

Phương pháp: sgk trang 7.

Cách giải:

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tạo ra sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chính sách xâm lược và bành trường. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược:

- Chiến tranh Đài Loan (1874)

- Chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895).

- Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905).

Chọn đáp án: D

Câu 21.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

Sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền song song tồn tại ở Nga là: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lĩnh. Hai chính quyền này đại diện cho hai giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

Chọn đáp án: A

Câu 22.

Phương pháp: sgk trang 15.

Cách giải:

Tháng 8-1905, Trung Quốc đồng minh hội – chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc, bị tư bản nước ngoài và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép và kìm hãm.

Chọn đáp án: A

Câu 23.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Các đáp án B, C, D: đều là đặc điểm của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Đáp án A: hình thức đấu tranh của cách mạng tháng Mười là khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Chọn đáp án: A

Câu 24.

Phương pháp: sắp xếp.

Cách giải:

3. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc (1851 – 1864)

1. Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868)

2. Sự thành lập đảng Quốc Đại ở Ấn độ (1885)

4. Trung Quốc đồng minh Hội thành lập (1905)

Chọn đáp án: D

Câu 25.

Phương pháp: sgk trang 5.

Cách giải:

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Tri đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.

Chọn đáp án: A

Câu 26.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Ra-bin-đra-nát-Ta-go là nhà văn hóa lớn của Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 27.

Phương pháp: sgk trang 8, 9, suy luận.

Cách giải:

Sau khi hoàn thành xâm lược Ấn Độ, chính sách cai trị của thực dân Anh đã làm cho mâu thuẫn của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng sâu sắc, làm bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh. Tiue biểu nhất là khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859).

Chọn đáp án: D

Câu 28.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Nét nổi bộ của tình hình xã hội nước Nga năm 1917 là trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại: mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản, giữa nông dân và địa chủ, nhân dân và Nga hoàng, nước Nga và các nước đế quốc. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Nước Nga tiến sát => Nước Nga là khâu yếu nhất của sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa mà cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể “chọc thủng”

Chọn đáp án: A

Câu 29.

Phương pháp: sgk trang 103.

Cách giải:

Sự kiên đánh dấu mốc mở đầu lịch sử thế giới hiện đại là: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Với sự kiện này, chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản.

Chọn đáp án: C

Câu 30.

Phương pháp: sgk trang 26.

Cách giải:

Từ những năm 70, 80 của thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.

Chọn đáp án: B

II. Phần tự luận:

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

* Đối với nước Nga:

- Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

* Đối với thế giới:

- Làm thay đổi cục diện thế giới.

- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.