Đề số 47 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học đề trắc nghiệm.

Đề bài

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Zn = 65.

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Phân bón amophot là hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

B. Phân bón nitrophotka là phân phức hợp.

C. Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

D. Chỉ bón phân đạm amoni cho các loại đất ít chua hoặc đã được khử chua trước bằng vôi.

Câu 2:  Phát biểu nào sau đây sai?

A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.

D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein.

Câu 3: Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?  

(1) Li là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất;              

(2) Cr có độ cứng lớn nhất trong các kim loại;

(3) Kim loại kiềm là các kim loại nặng;                               

(4) Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất;

(5) Fe, Zn, Cu là các kim loại nặng;                                     

(6) Os là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

A. 2.                               B. 3. 

C. 5.                               D. 4.

Câu 4: Khi ủ than tổ ong có một khí rất độc, không màu, không mùi được tạo ra, đó là khí?

A. CO2.                         B. SO2.

C. CO.                           D. H2.

Câu 5:  Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Câu 6: Tính dẫn điện của các kim loại giảm dần theo trật tự nào sau đây?

A. Ag, Cu, Au, Al, Fe.  

B. Ag, Au, Cu, Al, Fe.  

C. Ag, Cu, Al, Au, Fe.  

D. Ag, Cu, Au, Fe, Al.

Câu 7: Phản ứng nào sinh ra đơn chất?

A. Cho bột SiO2 vào dung dịch HF.

B. Cho NH3 vào dung dịch HCl loãng.

C. Nhỏ Na2CO3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

D. Cho bột Si vào dung dịch NaOH.

Câu 8: Trong các chất: metan, etilen, benzen, stiren, glixerol, anđehit axetic, đimetyl ete, axit acrylic. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là?

A. 2.                         B. 4. 

C. 5.                         D. 3.

Câu 9: Axit cacboxylic trong giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn là?

A. HOOC-COOH.         

B. HCOOH.                           

C. CH3-COOH.       

D. CH3-CH(OH)-COOH.

Câu 10: Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với?

A. Mg(OH)2.                  B. Cu(OH)2.

C. KCl.                          D. NaCl.

Câu 11:  Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, Ala-Gly-Ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là?

A. 8.                               B. 7. 

C. 6.                               D. 5.

Câu 12: Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí gì?

A. C2H2.                       B. C3H8.

C. H2.                           D. CH4.

Câu 13: Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với?

A. dung dịch NaOH.      B. nước brom.

C. kim loại NA.             D. dung dịch NaCl.

Câu 14:  Este nào sau đây có mùi dứa chín?

A. etyl isovalerat.           B. benzyl axetat.

C. isoamyl axetat.          D. etyl butirat.

Câu 15: Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Câu 16:  Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là?

A. (1), (3) và (4).            B. (2), (3) và (4).

C. (1), (2) và (3).            D. (1), (2) và (4).

Câu 17:  Tơ lapsan thuộc loại tơ?

A. poliamit.                   B. Vinylic. 

C. polieste.                   D. poliete.

Câu 18: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu?

A. nâu đỏ.                      B. hồng.

C. vàng.                         D. xanh tím.

Câu 19: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4  +    BaCl2      →    

(2) CuSO4   +     Ba(NO3)2     →

(3) Na2SO4        +   BaCl2      →

(4) H2SO4   +      BaCO3         →

(5) (NH4)2SO4  +   Ba(OH)2   →

(6) Al2(SO4)3  +  Ba(NO3)2     →

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

A. (1), (2), (3), (6)    B. (1), (2), (5), (6).        

C. (2), (3), (4), (6).   D. (3), (4), (5), (6).

Câu 20:  Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là?

A. C2H5OH.                  B. C6H5NH2.

C. H2NCH2COOH.         D. CH3NH2.

Câu 21: Cho X, Y, Z, M là các kim loại. Thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1

M + dung dịch muối X → kết tủa + khí

Thí nghiệm 2

X + dung dịch muối Y → Y

Thí nghiệm 3

X + dung dịch muối Z: không xảy ra phản ứng

Thí nghiệm 4

Z + dung dịch muối M: không xảy ra phản ứng

Chiều tăng dần tính khử của các kim loại X, Y, Z, M là?

A. Y < X < M < Z.        

B. Z < Y < X < M.

C. M < Z < X < Y.

D. Y < X < Z < M.

Câu 22: Cho 8,88 gam  chất chứa nhân thơm X có công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được b gam chất rắn khan. Giá trị của b là?

A. 14,64.    B. 16,08.        

C. 15,76.     D. 17,2.

Câu 23: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đkc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là?

A. 0,224.                       B. 0,448.

 C. 0,112.                         D. 0,560.

Câu 24: Cho các chất rắn: MgO, CaCO3, Al2O3 và các dung dịch: HCl, NaOH, NaHCO3. Khi cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một, tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là:

A. 6.                     B. 7.

C. 5.                     D. 8.

Câu 25: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH­3­NH­2, ­NH­3­, C6H5­OH (phenol), C6­H­5­NH­2­ (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất

X

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi (oC)

182

184

-6,7

-33,4

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)

6,48

7,82

10,81

10,12

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. ­Z, T làm xanh quỳ tím ẩm.

B. ­Dung dịch X có tính axit; dung dịch Y, Z, T có tính bazơ.

C. X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom.

D. Phân biệt dung dịch X với dung dịch­ Y bằng quỳ tím.

Câu 26: Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân cấu tạo vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai?

A. x = 1.                    B. t = 2.    

C. y = 2.                    D. z = 0.

Câu 27: Cho 0,1 mol lysin tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với 400 ml NaOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?

A. 22,65.              B. 30,65.

 C. 34,25.              D. 26,25.

Câu 28:  Hòa tan m gam ancol etylic (D = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = 1 g/ml) tạo thành dung dịch X. Cho X tác dụng với Na dư, thu được 85,12 lít (đktc) khí H2. Biết thể tích của X bằng tổng thể tích của ancol và nước. Dung dịch X có độ ancol bằng?

A. 41˚.                  B. 92˚.

 C. 46˚.                 D. 8˚.

Câu 29: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại?

A. \(2,24 \le V \le 4,48.\)        

B.\(2,24 \le V \le 6,72.\)

C. \(2,24 \le V \le 5,152.\)

D. \(2,24 \le V \le 5,376.\)

Câu 30: Cho m gam bột Cu vào 300 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 3,44 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 2,05 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn, thu được 5,06 gam chất rắn Z và dung dịch chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là?

A. 2,24.                         B. 1,28.      

C. 1,92.                         D. 1,6.

Câu 31: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2, có tỉ khối so với H2 bằng 5,8. Dẫn X (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 là?

A. 29.                    B. 14,5.

 C. 11,5.                D. 13,5.

Câu 32: Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là?

A. 224.103 lít.      B. 112.103 lít

C. 336.103 lít.      D. 448.103 lít.

Câu 33: X là este 3 chức. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,904 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y có khối lượng 1,104 gam và hỗn hợp 3 muối của 1 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic và 2 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng hết với Na, thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Hỏi khi đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là bao nhiêu gam?

A. 6,10.                B. 5,92.

C. 5,04.                D. 5,22.

Câu 34: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2. Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 46,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch HNO3 , thu được dung dịch chứa 146,52 gam muối nitrat và 12,992 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của HNO3). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là?

A. 56,48.                   B. 50,96

C. 54,16.                   D. 52,56.

Câu 35:  X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C = C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là

A. 8,64 gam.                  B. 9,72 gam.        

C. 4,68 gam.                  D. 8,10 gam.

Câu 36: Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 và y mol NaCl bằng điện cực trơ, với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 2895 giây thì dừng điện phân, thu được dung dịch X. Cho 0,125 mol bột Fe vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 0,504 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc); đồng thời còn lại 5,43 gam rắn không tan. Tỉ lệ x:y gần nhất là?

A. 1,95.                         B. 1,90.

 C. 1,75.                        D. 1,80.

Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm 1 este no, đơn chức Y và 1 ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,35 mol ancol Z. Cho Z tách nước ở điều kiện thích hợp, thu được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít O2 (đktc). Công thức phân tử của axit tạo Y là?

A. C2H4O2.                B. C4H8O2.        

C. C3H6O2.                D. C5H10O2.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y và 8,96 lít CO2 (đktc). Cho AgNO3 dư vào Y, thu được 100,45 gam kết tủa. Kim loại M là?

A. Rb.                              B. Li.       

C. Na.                              D. K.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 35,0.                         B. 30,0.

 C. 32.                           D. 28.

Câu 40: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp X gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit và ancol metylic cần dùng a mol O2. Sản phẩm cháy dẫn qua 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào phần nước lọc thì thu được thêm 53,46 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là bao nhiêu?

A. 0,455.              B. 0,215.

C. 0,375.             D. 0,625.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

B

A

B

C

C

6

7

8

9

10

A

D

B

C

B

11

12

13

14

15

D

A

D

D

A

16

17

18

19

20

A

C

D

A

C

21

22

23

24

25

D

C

B

B

D

26

27

28

29

30

D

B

C

C

C

31

32

33

34

35

B

D

A

D

A

36

37

38

39

40

B

A

B

C

A

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học tại Tuyensinh247.com

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD