CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit ngắn gọn, đầy đủ, và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về monosaccarit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về monosaccarit đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polisaccarit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polisaccarit ngắn gọn, đầy đủ, và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat.

Cấu tạo...

Xem chi tiết

Lý thuyết Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

1. Saccarozơ - Là một đissaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ ...

Xem chi tiết

Lý thuyết Glucozơ

1. Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ phức tạp...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12. Glucozơ và fructozơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12. Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol.

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12. Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 sgk hóa học 12

Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất...

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch...

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12. a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 sgk hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra...

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 sgk hóa học 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 36 SGK Hóa học 12. Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa học 12. Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác