Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit ngắn gọn, đầy đủ, và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polisaccarit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polisaccarit ngắn gọn, đầy đủ, và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

1. Saccarozơ - Là một đissaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ ...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 33 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12. a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 sgk hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra...

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 sgk hóa học 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

Xem lời giải