CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 6 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 111 SGK Hóa học 12. Cấu hình electron lớp ngoài cùng...

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 111 SGK Hóa học 12. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng....

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 3 trang 111 SGK Hóa học 12. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan...

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 4 trang 111 SGK Hóa học 12. Trong các muối sau...

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 5 trang 111 SGK Hóa học 12. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy...

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 6 trang 111 SGK Hóa học 12. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl...

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 7 trang 111 SGK Hóa học 12. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3...

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 8 trang 111 SGK Hóa học 12. Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 118 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa học 12. Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân...

Xem lời giải

Bài 2 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho dung dịch Ca(OH)2...

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 3 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho 2,84 gam hỗn hợp ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 4 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa học 12. Cho 2,8 gam Cao tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được...

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 6 trang 119 SGK Hóa học 12. Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat...

Xem lời giải

Bài 7 trang 119 SGK hóa học 12

Giải bài 7 trang 119 SGK Hóa học 12. Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất