Đề số 40 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học đề trắc nghiệm.

Đề bài

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H=1; Li=7, C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40=; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Rb=65; Ag=108; Cs=133; Ba=137.

Câu 1: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH và CH3-O-CH2-CH3  

B. CH3-O-CH3 và CH3 - CHO       

C. CH3-CH2-CHO và CH3-CHOH-CH3

D. CH2=CH-CH2OH và CH3-CH2-CHO

Câu 2: Thành phần chính của quặng photphorit là:

A. CaHPO4                  B. Ca3(PO4)2

C. Ca (H2PO4)2          D.NH4H2PO4

Câu 3: Polime nào say đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ nitron                           

B. Poli (etylen-terephtalat)     

C. Tơ nilon -7               

D. Tơ nilon - 6,6

Câu 4: Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng (albumin) tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu:

A. Xanh                         B. Tím

C. Vàng                         D.  Đỏ

Câu 5: Cho các dung dịch: NaOH, KCl, Na2CO3, NH4Cl, NaHSO4. Số dung dịch có pH >7 là:

A. 3                               B. 4

C. 2                               D. 1

Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+; Ca2+, Cl-, SO42-. Chất được dùng làm mềm mẫu nước cứng trên là:

A. BaCl2                        B. NaHCO3

C. Na3PO4                     D. H2SO4

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

- Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính

- Khí NO2; SO2 gây ra hiện tượng mưa axit

- Khí được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2), phá hủy tần ozon

- Moocphin và cocain là các chất ma túy

Số phát biểu đúng là:

A. 2                                B. 4  

C. 3                                D. 1

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 8,4                             B. 9,6         

C. 10,8                           D. 7,2

Câu 9: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là:

A. C2H5COOH và CH3OH   

B. C2H5OH và CH3COOH   

C. C2H5ONa và CH3COOH 

D. C2H5OH và CH3COONa

Câu 10: Khi đun nóng , khí CO có thể khử được oxit kim loại nào sau đây?

A. CuO                          B. MgO

C. K2O                          D. Al2O3

Câu 11: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta có thể dùng thuốc thử là:

A. Dung dịch NaCl        B. Kim loại Na

C. Nước brom               D. Quỳ tím

Câu 12: Cho kim loại Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 4                                B. 1  

C. 2                                D. 3

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Trong đó X, Y, Z, T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là:

A. K2CrO4                         B. CrSO4

C. Cr(SO4)3                      D. K2Cr2O7

Câu 14: Cho các dãy chất: H2NCH2COOH; C6H5NH2; CH3COOH; H2NCH2COONa; ClH3N-CH2COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là:

A. 1                                B. 2  

C. 3                                 D. 4

Câu 15:
Tiến hành thí nghiệm với các chất sau: glucozo, anilin, fructozo và phenol (C6H5OH). Kết quả được ghi ở bảng sau:

Thuốc thử

X

T

Z

Y

(+): phản ứng

(-): Không phản ứng

Nước Br2

Kết tủa

Nhạt màu

Kết tủa

(-)

Dd AgNO3/NH3, t0

(-)

Kết tủa

(-)

Kết tủa

Dd NaOH

(-)

(-)

(+)

(-)

Các chất X, Y , Z, T lần lượt là:

A. Glucozo, anilin, phenol, fructozo

B. Anilin, fructozo, phenol, glucozo

C. Phenol, fructozo, anilin, Glucozo

D. Fructozo, phenol, glucozo, anilin

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của m và x lần lượt là

A. 228,75 và 3,0 

B. 228,75 và 3,25

C. 200 và 2,75    

D. 200 và 3,25

Câu 17: Cho dãy các chất: KHCO3; KHSO4; Cr(OH)3; CH3COONH4; Al; Al(OH)3; Cr(OH)2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. 4                       B. 3

C. 5                       D. 6

Câu 18: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2,5a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây đúng:

A. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ                              

B. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được a/3 mol kết tủa                         

C. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4                                        

D. Sục khí CO2 vào dung dịch X thu được a mol kết tủa

Câu 19: Nhận định nào sau đây không đúng?    

A. Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giảm khả năng giặt rửa của xà phòng                       

B. Nguyên tắc luyện gang là dùng chất khử (CO; H2...) để khử oxit sắt thành kim loại sắt

C. Cho kim loại Fe (dư) vào dung dịch AgNO3 chỉ thu được muối Fe2+                                  

D. Kim loại cứng nhất là crom, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc

Câu 20: Hỗn hợp X gồm metan, propen, và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15,0 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,1 mol brom. Giá trị của a là:

A. 0,20                           B. 0,15

C. 0,30                           D. 0,10

Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư)

- Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp

- Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch FeCl2

- Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3

- Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và CuSO4

Số thí nghiệm thu được đơn chất là:

A. 5                                B. 3

C. 2                                D. 4

Câu 22: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm CuSO4 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí ( ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A. 1,08 và 5,43              B. 1,35 và 5,43

C. 1,35 và 5,70              D. 1,08 và 5,16

Câu 23: Cho các phát biểu sau:

- K2Cr2O7 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.

- Kim loại Al và Cr đều phản ứng với dung dịch HCl thoe cùng tỷ lệ.

-  CrO3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photphat…

- Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh

- Hợp chất crom (VI) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

- Crom (III) oxit và crom (III) hidroxit đều là chất lưỡng tính.

Tổng số phát biểu đúng là:

A. 4                                B. 5  

C. 2                                D. 3

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn triglxerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Giá trị của m là:

A. 45,6                           B. 45,8

C. 45,7                          D. 45,9

Câu 25: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

- Cho dung dịch NaOH (loãng dư) vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và FeCl3.

- Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

- Cho nước cứng tạm thời vào dung dịch NaOH

Số thí nghiệm thu được kết tủa là:

A. 1                                B. 4  

C. 2                                  D. 3

Câu 26: Cho các phát biểu sau:

- Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.

- Xenlulozo là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.

- Các triglixerit đều có phản ứng cộng hidro.

- Oxi hóa glucozo bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic

- Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu

Số phát biểu đúng là:

A. 5                                B. 2

C. 3                                D. 4

Câu 27: Lên men m gam tinh bột (Hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%). Lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: :Cho tác dụng với dd CaCl2 dư thu được 7,5 gam kết tủa

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư đun nóng thu được 8,5 gam kết tủa

Giá trị m là:

A. 18,2750                     B. 16,9575 

C. 15,1095                     D. 19,2375

Câu 28: Cho x mol Ca(OH)2 vào dung dịch A chứa Mg2+ ( 0,10 mol), Na+ (0,15 mol), Cl- (0,15 mol) và HCO3- thì dung dịch A không còn tính cứng. Giá trị tối thiểu của x là:

A. 0,10                           B. 0,25

C. 0,15                           D. 0,20

Câu 29: Cho 7,2 gam một amin đơn chức X tác dụng với HCl (dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,04 gam muối khan. Công thức phân tử của X là:

A. C3H9N                     B. C2H7N

C. C3H7N                      D. CH5N

Câu 30: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ.

Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A) là:

Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không đổi. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là:

A. 0,2M                         B. 0,1M

C. 0,4M                         D. 0,6M

Câu 32: Este đa chức, mạch hở X có công thức C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường          

B. Chỉ có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn X

C. Phân tử X có 3 nhóm –CH3        

D. Chất Y không làm mất màu nước brom

Câu 33: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu được 2 lít dung dịch Y. Trộn 8 gam hỗn hợp X và 5,4 gam bột Al rồi cho vào nước đến khi kim loại tan hết thấy có 10,304 lít khí thoát ra (đktc). Dung dịch Y có pH bằng:

A. 12                              B. 1

C. 13                              D. 2

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no (phân tử có một liên kết đôi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,54 mol O2, thu được 21,12 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được m’ gam muối khan và 5,28 gam một chất hữu cơ Y. Giá trị của m’ là:

A. 10,08                         B. 13,20

C. 9,84                                    D. 11,76

Câu 35: Để hòa tan hết 38,36 hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong R gần nhất với giá trị  nào sau đây?

A. 28,15                         B. 25,51

C. 41,28                         D. 48,48

Câu 36: Hỗn hợp E gồm peptit X và Y (tỉ lệ mol nx:ny = 1:3), đều mạch hở có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E cần vừa đủ 0,99 mol O2, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam và có 2,464 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. Phần trăm khối lượng X có trong hh E gần có giá trị là:

A. 29%                          B. 14%

C. 19%                           D. 24%

Câu 37: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100%, dòng điện có cường độ không đổi), với dung dịch X gồm 0,4 mol CuSO4 và 0,25 mol NaCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17,625g so với khối lượng dung dịch X. Cho 18g bột sắt Fe vào Y đến khi kết thức các phản ứng thu được m gam chất rắn. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá trị m là:

A. 14,52                         B. 19,56

C. 21,76                         D. 16,96

Phương pháp:

+Lập luận => Cu2+ dư; H2O bị điện phân ở anot

+Viết phương trình điện phân dưới dạng bán phản ứng

+Đặt ẩn dựa vào m dung dịch giảm và số mol e trao đổi ở catot và anot như nhau lập hệ và giải hệ

Câu 38: Hỗn hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y chứa 2 hidrocacbon mạch hở có số liên kết pi nhỏ hơn 3. Trộn X và Y theo tỷ lệ mol nx:ny=1:5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17g hỗn hợp Z cần vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm CO2, H2 và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của hidrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong Y gần nhất với giá trị nào?

A. 71%                          B. 79%

C. 57%                           D. 50%

Câu 39: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần:

- Phần 1: có khối lượng 6,025 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, đun nóng thu được dd Z và 0,075 mol NO (sản phẩm khử duy nhất)

- Phần 2 đem tác dụng với dd NaOH dư, đun nóng thu được 0,1125 mol H2 và còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là:

A. Fe3O4 và 13,92        B. Fe2O3 và 24,1

C. Fe3O4 và 19,32                  D. Fe2O3 và 28,98

Câu 40: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức mạch hở. Cho 0,25 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thành phần phần trăm khối lượng của 2 este là:

A. 50% và 50%              B. 30% và 70%

C. 40% và 60%              D. 80% và 20%

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

B

A

B

C

6

7

8

9

10

C

B

A

B

A

11

12

13

14

15

C

D

D

C

B

16

17

18

19

20

D

C

D

B

B

21

22

23

24

25

A

C

A

C

D

26

27

28

29

30

B

D

A

B

B

31

32

33

34

35

A

B

A

D

D

36

37

38

39

40

C

B

A

B

C

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD