Đề số 1 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học đề trắc nghiệm.

Đề bài

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =   40;Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41: Cho các tính chất sau:

1. Chất lỏng hoặc rắn 

2. Tác dụng với dung dịch Br2

3. Nhẹ hơn nước        

4. Không tan trong nước

5. Tan trong xăng       

6. Phản ứng thủy phân

7. Tác dụng với kim loại kiềm

8. Cộng H2 vào gốc rượu

Những tính chất không đúng của lipit là?

A. 2,5,7                       B. 7,8 

C. 3,6,8                       D. 2,7,8

Câu 42: Có các chất sau: 1. Tinh bột, 2. Xenlulozo, 3. Saccarozo, 4. Fructozo. Khi thủy phân các chất trên thì những chất nào chỉ tạo thành glucozo?

A. 1,2              B. 2,3

C. 1,4              D. 3,4

Câu 43: Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol KHCO3 và 0,1 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Thể tích CO2 thu được là:

A. 3,36l                      B. 5,04l

C. 4,48l                      D. 6,72l

Câu 44: Trong thực tế phenol được dùng để sản xuất:

A. poli(phenol-fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D, Axit picric

B. nhựa rezol, nhựa rezit, thuốc trừ sâu 666

C. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D, thuốc nổ TNT

D. poli(phenol-fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D, nhựa novolac

Câu 45: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là?

A. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2 

B. HNO3, NaCl, K2SO4

C. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2SO4

D. NaCl, K2SO4, Ca(OH)2

Câu 46: Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lit dung dịch Y với 1 lit dung dịch X thu được 16,33g kết tủA. x có giá trị là:

A. 0,2M                      B.0,2M ;0,6M

C.0,2M ;0,4M             D.0,2M ;0,5M

Câu 47: X là một axit hữu cơ thỏa mãn điều kiện sau : m gam X + NaHCO3® x mol CO2 ; m gam X + O2® x mol CO2. Công thức cấu tạo của X là?

A. CH3COOH           

B. CH3CH2COOH

C. CH3C6H3(COOH)2         

D. HOOC-COOH

Câu 48: Tập hợp các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NH4+ ; Na+ ; Cl- ; OH-    

B. Fe2+ ; NH4+ ; NO3- ; Cl-

C. Na+ ; Fe2+ ; H+ ; NO3-    

D. Ba2+ ; K+ ; OH- ; CO32-

Câu 49: Cho các dung dịch: Na2CO3; KCl; CH3COONa; NH4Cl; NaHSO4; C6H5ONA. Các dung dịch có pH > 7 là:

A. Na2CO3; C6H5ONa; CH3COONa

B. NH4Cl; CH3COONa; NaHSO4

C. Na2CO3; NH4Cl; KCl   

D. KCl; C6H5ONa; CH3COONa

Câu 50: Phát biểu đúng là?

A. Tơ olon thuộc loại tơ tổng hợp     

B. Tơ olon thuộc loại tơ poliamid

C. Tơ olon thuộc loại tơ nhân tạo      

D. Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên

Câu 51: Hòa tan hoàn toàn 14,4g kim loại M hóa trị II vào dung dịch HNO3 đặc dư thu được 26,88 lit NO2 (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại M là?

A. Zn               B. Cu  

C. Fe               D. Mg

Câu 52: Công thức phân tử của  propilen là?

A. C3H6                     B. C3H4

C. C3H2                     D. C2H2

Câu 53: Hòa tan hoàn toàn 21g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 1,008 lit khí CO2 (dktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của  m là?

A. 24,495                    B. 13,898

C. 21,495                    D. 18,975

Câu 54: Có 5 chất bột trắng đựng trong 5 lọ riêng biệt: NaCl; Na2SO4; Na2CO3; BaCO3; BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2 có thể nhận biết được mấy chất?

A. 3                             B. 2

C. 4                             D. 5

Câu 55: Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2; CuSO4; AlCl3 thu được kết tủA. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Chất rắn X gồm:

A. FeO, CuO, BaSO4

B. Fe2O3 , CuO, Al2O3

C. FeO , CuO, Al2O3

D. Fe2O3 , CuO, BaSO4

Câu 56: Trường hợp nào sau đây được gọi là không khí sạch:

A. Không khí chứa : 78% N2 ; 16% O2 ; 3% CO2 ; 1% SO2 ; 1% CO

B. Không khí chứa : 78% N2 ; 20% O2 ; 2% CH4 ; bụi và CO2

C. Không khí chứa : 78% N2 ; 18% O2 ; 4% CO2 ; SO2 và HCl

D. Không khí chứa : 78% N2 ; 21% O2 ; 1% CO2 ; H2O ; H2

Câu 57: Phát biểu nào sau đây không đúng:

a) Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 là thủy tinh lỏng

b) Đám cháy Magie có thể được dập tắt bởi cát khô

c) Thủy tinh có cấu trúc vô định hình, khi nung nóng nó mềm dần rồi mới chảy

d) Than chì là tinh thể có ánh kim, dẫn điện tốt , có cấy trúc lớp

e) Kim cương là cấu trúc tinh thể phân tử, Tinh thể kim cương cứng nhất trong số các chất

f) Silic tinh thể có tính bán dẫn, ở nhiệt độ thường thì độ dẫn điện cao nhưng ở nhiệt độ cao thì độ dẫn điện giảm

A. a, c, d, f                  B. a,c,d,e

C. b,c,e                       D. b,e,f

Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol rượu no cần dùng 3,5 mol O2. Công thức của rượu no là:

A. C3H8O3                B. C4H10O2

C. C3H8O2                 D. C2H6O2

Câu 59: Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là :

A. Đồng (II) oxit và than hoạt tính   

B. Than hoạt tính

C. Đồng (II) oxit và Magie oxit

D. Đồng (II) oxit và Mangan dioxit

Câu 60: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào dưới đây :

A. Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng tác dụng với quặng apatit

B. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng

C. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước

D. Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng tác dụng với quặng photphorit

Câu 61: Cho A là 1 amino axit , biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của A có dạng :

A. C6H5-CH(NH2)-COOH              

B. CH3CH(NH2)COOH

C. NH2-R-(COOH)2 

D. (NH2)2-R-COOH

Câu 62: Hòa tan hoàn toàn 5,65g hỗn hợp Mg, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 3,36lit H2 (dktc) và dung dịch X. Dung dịch X cô cạn được m gam muối khan. Giá trị cảu  m là :

A. 16,3                        B. 21,95

C. 11,8                        D. 18,10

Câu 63: Khi cho khí CO dư vào hỗn hợp CuO, FeO, Fe3O4, AlO3 và MgO. Nung nóng , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp là :

A. Cu, Fe, Al2O3, MgO        

B. Al, MgO và Cu

C. Cu, Fe, Al và MgO           

D. Cu, Al, Mg

Câu 64: Cho dung dịch các chất sau : C6H5NH2 (X1) ; CH3NH2 (X2) ; NH2CH2COOH (X3) ; HOOCCH2CH2(NH2)COOH (X4) ; NH2(CH2)4CH(NH2)COOH (X5). Những dung dịch làm quì tím hóa xanh là:

A. X3, X4                   B. X2 , X5

C. X2 ; X4                  D. X1 ; X5

Câu 65: Phát biểu không đúng là:

A. Các peptit có từ 11 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit

B. Phân tử có 2 nhóm –CO-NH- được gọi là dipeptit, 3 nhóm thì được gọi là tripeptit

C. Trong mỗi phân tử protit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ từ xác định

D. Những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ các a-amino axit được gọi a là peptit

Câu 66: Phenol không có phản ứng được với chất nào sau đây :

A. NaOH                 B. Br2

C. HCl                      D. Na

Câu 67: Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Fe3O4 , Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 , FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt vào phản ứng với HNO3 đặc nóng dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là :

A. 5                             B. 6    

C. 8                             D. 7

Câu 68: Có mấy hợp chất có công thức phân tử C3H9O2N có chung tính chất là vừa tác dụng với HCl và NaOH :

A. 4                 B. 5    

C. 3                 D. 2

Câu 69: Thành phần chính của quặng dolomit là:

A. MgCO3. Na2CO3

B. CaCO3.MgCO3                

C. CaCO3.Na2CO3   

D. FeCO3.Na2CO3

Câu 70: Hỗn hợp T gồm 1 este, 1 axit, 1 ancol (đều no đơn chức mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 11,16g T bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,18 mol NaOH thu được 5,76g một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,09 mol CO2. Phần trăm số mol ancol trong T là :

A. 5,75%                     B. 17,98%

C. 10,00%                   D. 32,00%

Câu 71: Hỗn hợp M gồm 2 ancol no đơn chức mạch hở X, Y và một hidrocacbon Z. Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O2 thu được 0,04 mol CO2. Công thức phân tử của Z là :

A. C3H6                     B. CH4           

C. C2H4                      D. C2H6

Câu 72: 2 Chất hữu cơ X, Y có thành phần C, H, O (MX< MY< 82). Cả X và Y đều có phản ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaHCO3 thu được CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X là :

A. 1,91                        B. 1,61           

C. 1,47                        D. 1,57

Câu 73: Hỗn hợp X gồm Alanin, axit glutamic và 2 amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu được 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 14,76g. Nếu cho 29,47g X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thì thu được khối lượng muối gần nhất với giá trị là :

A. 46               B. 48  

C. 42               D. 40

Câu 74: Oxi hóa 6,4g một ancol đơn chức thu được 9,92g hỗn hợp X gồm andehit, axit và H2O, ancol dư. Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hết với NaHCO3 thì thu được 1,344 l CO2 (dktc). Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là :

A. 21,60                      B. 45,90

C. 56,16                      D. 34,50

Câu 75: Hỗn hợp X chứa 1 amin no mạch hở đơn chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất với :

A. 35,5%                     B. 30,3%

C. 28,2%                     D. 32,7%

Câu 76: Thủy phân hoàn toàn 20,3g chất hữu cơ có CTPT là C9H17O4N bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 1 chất hữu cơ X và m gam ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. Công thức phân tử của X là :

A. C4H5O4NNa2       B. C5H9O4N 

C. C5H7O4NNa2       D. C3H6O4N

Câu 77: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm peptit Y (C9H17O4N3) và peptit Z(C11H20O5N4) cần dùng 320 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch gồm 3 muối của glyxin, alanin,valin ; trong đó muối của valin có khối lượng là 12,4g. Giá trị của  m là :

A. 24,24                      B. 27,12

C. 25,32                      D. 28,20

Câu 78: Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,60g AgNO3 với m gam Cu rồi thêm tiếp 100 ml dung dịch H2SO4 loãng dư . Đun nóng tới khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,28g kim loại và V lit khí NO. Giá trị của m và V là :

A. 10,88g và 2,688l   

B. 6,4g và 2,24l

C. 10,88g và 1,792l    

D. 3,2g và 0,3584l

Câu 79: Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu  được dung dịch X và không có khí thoát ra. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan (trong đó oxi chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan đến khối lượng không đổi thu được 19,2g chất rắn. Giá trị của  m gần nhất với :

A. 65                           B. 70  

C. 75                           D. 80

Câu 80: Hòa tan hoàn toàn 7,52g hỗn hợp X gồm : S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 21,054l NO2 (dktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được khối lượng chất rắn :

A. 30,29g                    B. 39,05g

C. 35,09g                    D. 36,71g

Lời giải chi tiết

41

42

43

44

45

D

A

B

A

C

46

47

48

49

50

B

D

B

A

A

51

52

53

54

55

D

A

C

D

D

56

57

58

59

60

D

D

A

D

C

61

62

63

64

65

D

A

A

B

B

66

67

68

69

70

C

D

A

B

C

71

72

73

74

75

B

B

C

C

D

76

77

78

79

80

C

A

C

B

C

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD