Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 8 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ý nào sau đây không phản ánh đúng về ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tư sản Anh

A. Là một cuộc cách mạng thành công, vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh

B. Là một cuộc cách mạng thành công, đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

C. Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để

D. Là một cuộc cách mạng tư sản thành công, mở đường cho CNTB phát triển

Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh tiền đề quan trọng về xã hội làm bùng nổ cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mâu thuẫn giữa cư dân Bắc Mĩ với thực dân Anh.

B. Mâu thuẫn giữa tư sản Bắc Mĩ với thực dân Anh.

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa nô lệ với chủ nô trong lãnh địa.

Câu 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản Pháp chống lại chế quân chủ chuyên chế trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng ở thế kỉ XVII - XVIII thể hiện trong trào lưu

A. Triết học Ánh sáng.

B. Văn hóa Phục hưng.

C. Cải cách nông nô.

D. Cải cách văn hóa.

Câu 4. Giai cấp nào ở Pháp trước cách mạng được đánh giá là nghèo khổ nhất?

A. Nông dân.

B. Công nhân.

C. Tư sản.

D.  Bình dân thành thị.

Câu 5. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng.

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ.

C. Chỉ lo củng cố quyền lực.

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.

Câu 6.Ý nào không phản ánh đặc điểm của đẳng cấp Tăng lữ trong xã hội Pháp trước cách mạng?

A. Được hưởng mọi đặc quyền kinh tế.

B. Nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội.

C. Không phải đóng thuế cho nhà vua.

D. Thuộc đẳng cấp trên đẳng cấp thứ ba.

Câu7.  Năm 1784, ở Anh đã xảy ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

B. Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước.

C. nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

D. cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.

Câu 8. Tại sao giai cấp Tư sản Anh lại sử dụng lao động là trẻ em và phụ nữ?

A. Vì họ dễ sai bảo, dễ đánh đập, không có sự phản kháng.                                              

B. Vì họ là lực lượng có nhiều sức khỏe

C. Vì họ là những người có trình độ cao.

D. Vì họ là những người có thế lực xã hội lớn, có thể lợi dụng để làm ăn.

Câu 9. Sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX là một trong những biểu hiện quan trọng minh chứng cho điều gì?

A. Sự lan tỏa của tư tưởng chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới.

B. Chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới.

C. Sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng thống nhất quốc gia.

D. Các nước thực dân – đế quốc dần hình thành và phát triển.

Câu 10. Trước 30 năm cuối thế kỉ XIX, Mĩ đứng hàng thứ tư sau các nước

A. Anh, Pháp, Đức.

B.  Anh, Pháp, Liên Xô

C. Pháp, Đức, Bỉ.

D. Anh, Liên Xô, Đức.

Câu 11. Sự phát triển nhanh chóng của Đức trong những năm đầu thế kỉ XX là do

A. Áp dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

B. Sự suy yếu nhanh chóng của Anh và Pháp.

C. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty lớn.

D.  Thể chế liên bang thúc đẩy tính dân chủ trong xã hội.

Câu 12.Về chính trị, Anh là nước

A. Quân chủ lập hiến

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

C. Cộng hòa.

D. Quân phiệt hiếu chiến.

Câu 13. Phát minh nào sau đây ở Anh đã khắc phục được tình trạng máy dệt phải ngừng hoạt động vì nước đóng băng vào mùa đông?

A. máy kéo sợi bằng sức nước. 

B. máy dệt chạy bằng sức nước.

C.  máy hơi nước.

D. máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 14. Một trong những nhân tố quan trọng giúp cuộc bãi công của công nhân Anh năm 1868 giành thắng lợi là

A. Sự thuyết phục của Quốc tế thứ nhất.

B. Sự khủng hoảng của chế độ tư bản ở Anh.

C.  Công nhân Pháp đồng ý sang Anh làm việc.

D. Sự đoàn kết, giúp đỡ của công nhân Bỉ.

Câu 15. Sau Chiến tranh Pháp - Phổ, "Chính phủ vệ quốc" ra đời là Chính phủ lâm thời của

A.  giai cấp tư sản.

B.  giai cấp vô sản

C. tầng lớp quý tộc phong kiến. 

D. liên minh giai cấp công nhân và nông dân.

Câu 16. Nghị quyết nào không được thông qua tại Đại hội 22 nước ở Pa-ri (14-7-1889)?

A. Sự cần thiết phải thành lập chính đảng vô sản ở mỗi nước.

B. Đấu tranh đòi ngày làm 8h.

C. Lấy ngày 1-5 hàng năm là ngày đoàn kết toàn dân.        

D. Đấu tranh giành chính quyền.

Câu 17. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới không vì lí do nào sau đây

A. Dựa vào quần chúng lao động để đấu tranh.

B. Đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động.

C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

D. Hoàn thành lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

Câu 18. Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?

A. Tư sản Pháp kí hòa ước đem lại quyền lợi cho Đức.

B. Đức muốn bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản Pháp.

C. Đức muốn giúp đỡ bảo vệ hòa bình ở Pháp.

D. Đức được nhận 10 tỉ ph răng vàng bồi thường.

Câu 19. Nhà khoa học nào sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và dấu chấm vào giữa thế kỉ XIX?

A. Xti-phe-xơn.

B. Phơn-tơn.

C.  Đác-uyn 

D. Moóc-xơ.

Câu 20.Trong các thế kỉ XVIII - XIX, trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật, con người đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, ngoại trừ

A. công bố "bản đồ gen người".

B. định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng,

C. thuyết tế bào.

D. thuyết tiến hoá và di truyền.

II. TỰ LUẬN

Câu 21. Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó.

Lời giải chi tiết

TRẮC NGHIỆM

1. B

2. A

3. A

4. A

5. B

6. B

7. B

8. A

9. B

10. A

11. A

12. A

13. C

14. A

15. A

16. C

17. D

18. A

19. D

20. A

Câu 1

Phương pháp: sgk trang 6, suy luận

Cách giải:

Cuộc CMTS Anh thành công chủ yếu được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại chưa được đáp ứng: vấn đề ruộng đất cho nông dân

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: sgk trang 8, suy luận.

Cách giải:

Do tác động bởi những chính sách cai trị của thực dân Anh, đặc biệt là hành động tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa cư dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ (tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ) với chính quốc. Đây chính là tiền đề xã hội quan trọng làm bùng nổ cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Chế độ quân chủ chuyên chế cùng bi tố cáo, phê phán gay gắt trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản trong trào lưu Triết học Ánh sáng như: Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, G.G. Rút -xô.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Trong Đẳng cấp thứ ba, nông dân chiếm 90% dân số (khoảng 24 triệu người) là giai cấp nghèo khổ nhất vì không có ruộng đất, bị nhiều tầng lớp áp bức, bóc lột.

Chọn: A
Chú ý khi giải:

Tư sản là giai cấp đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế song không có thế lực về chính trị

Câu 5

Phương pháp: sgk trang 17, suy luận.

Cách giải:

Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia rẽ. Nhân dân cũng không ủng hộ chính quyền nữa vì quyền lợi không được đảm bảo như giới cầm quyền Gia-cô-banh đã hứa => Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính => Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

=> Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh là do: mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền và nhân dân xa rời chính phủ.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

- Đáp án B: là đặc điểm của Đẳng cấp Quý tộc trong xã hội Pháp trước cách mạng.

Đáp án A, C, D: là đặc điểm chung của cả Đẳng cấp Quý tộc và Tăng lữ.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: sgk trang 19. 

Cách giải:

Năm 1874, Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước. Từ đó, các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện.

Chọn: B

Câu 8

Phương pháp: phân tích, suy luận

Cách giải:

Sở dĩ giới tư bản Anh lại sử dụng sức lao động của phụ nữ và trẻ em vì: học là những người dễ sai bảo, dễ đánh đập, không có sự phản kháng, họ là những người yếu thế. Vì vậy giới tư bản Anh đã lợi dụng điều này để bóc lột họ. Thậm chí không cần phải trả lợi nhuận cho họ.

=> Đời sống khổ cực

Chọn:A

Câu 9

Phương pháp: sgk trang 23 – 25, suy luận. 

Cách giải:

Những biểu hiện chứng minh chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi thế giới bao gồm:

- Đầu thế kỉ XIX, hàng loạt quốc gia tư sản ra đời ở khu vực Mĩ Latinh.

- Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ở Pháp rồi cách mạng tư sản lan nhanh ra ở nhiều nước.

- Năm 1848 – 1849, cách mạng tư sản ở nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của nhiều nước châu Âu và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.

- Sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX:

+ Năm 1859 – 1870, hoàn thành thống nhất I-ta-li-a.

+ Từ 1864 – 1871: cuộc đấu tranh thống nhất Đức.

+ Năm 1861: cải cách nông nô ở Nga.

=> Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.

- Các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

=> Sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX là một trong những biểu hiện quan trọng minh chứng chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới.

Chọn: B

Câu 10

Phương pháp: sgk trang 42.

Cách giải:

Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, Mĩ từ vị trí thứ tư (sau Anh, Pháp, Đức) nhảy vọt lên đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

Chọn: A

Câu 11

Phương pháp: sgk trang 41.

Cách giải:

Đầu thế kỉ XX, Đức phát triển nhanh chóng là do giành được nhiều quyền lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp – Phổ và ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật mới nhất vào sản xuất.

Chọn: A

Câu 12

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Về chính trị, Anh vẫn là nước quân chủ lập hiến. Hai đảng – Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

Chọn: A

Chú ý khi giải:

Đáp án B là đặc điểm của đế quốc Anh.

Câu 13

Phương pháp: sgk trang 19, suy luận. 

Cách giải:

Xuất phát từ tình trạng máy dệt chạy bằng sức nước nên các nhà máy phải đặt gần những khúc sông chảy xiết. Về mùa đông, máy phải ngừng hoạt động. Để khắc phục từng trạng này, năm 1784, Giêm Ha-gri-vơ hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước. Từ đó, các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ đâu và nơi nào thuận tiện.

Chọn: C

Câu 14

Phương pháp: sgk trang 33, suy luận. 

Cách giải:

Năm 1868, ở Anh nổ ra cuộc bãi công lớn chủ tư bản Anh định đưa công nhân Pháp sang làm việc nhằm làm thất bại cuộc bãi công. Do sự thuyết phục của Quốc tế thứ nhất, công nhân Pháp đã từ chối sang Anh làm việc. Cuối cùng cuộc bãi công của công nhân Anh giành thắng lợi.

=> Một trong những nhân tố quan trọng giúp cuộc bãi công của công nhân Anh năm 1868 giành thắng lợi là do sự thuyết phục của Quốc tế thứ nhất.

Chọn: A

Câu 15

Phương pháp:  sgk trang 36.

Cách giải:

Sau Chiến tranh Pháp – Phổ, “Chính phủ vệ quốc”, ngày 4-9-1870, chính phủ lâm thời tư sản được thành lập mang tên “Chính phủ vệ quốc”. Đây là chính phủ của giai cấp tư sản. Chính phủ này mâu thuẫn với quần chúng nhân dân.

Chọn: A

Câu 16

Phương pháp: sgk trang 47, suy luận.

Cách giải:

Ngày 14-7-1889, gần 400 đại biểu của 22 nước họp ở Pa-ri đã thông qua các nghị quyết quan trọng:

- Sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước.

- Đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm 8h.

- Lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.

Chọn: C

Câu 17

Phương pháp: sgk trang 49, 50, suy luận.

Cách giải:

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác, dựa vào quần chúng nhân dân lao động đấu tranh vì sự tiến bộ của xã hội.

Chọn: D

Chú ý khi giải:

Cho đến khi cách mạng 1905 – 1907 kết thúc mới chỉ làm suy yếu chế độ Nga hoàng, phải đến cách mạng tháng Hai (1917), chế độ quân chủ chuyên chế mới bị lật đổ hoàn toàn.

Câu 18

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa -ri vì để bảo vệ lợi ích giai cấp, tư sản không ngần ngại bán rẻ Tổ quốc, kí hòa ước với những điều khoản có lợi cho quân Đức để đàn áp dã man cách mạng. Cụ thể là thắng 5-1871, chính phủ Chi-e kí hòa ước với Đức, cắt cho Đức tỉnh An-dát và Lo-ren giàu có, chịu bồi thường 5 tỉ ph răng vàng cho Đức. Đáp lại, Đức thả 10 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống lại Công xã.

Chọn: A

Câu 19

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Giữa thế kỉ XIX, một người Mĩ là Moóc – xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.

Chọn: D

Câu 20

Phương pháp: sgk trang 51, 52, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án B, C, D: đều là thành tựu trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật con người đạt được trong các thế kỉ XVIII – XIX.

- Đáp án A: là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay.

Chọn: A

TỰ LUẬN

Câu 21

Phương pháp: Dựa vào sgk trang 4, 5 để trả lời.

Cách giải:

*Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh:

- Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ…ra đời, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.

- Những phát minh về kĩ thuật, về các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

- Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới.

*Hệ quả: Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh những mâu thuẫn cũ giữa nông dân và địa chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.