Could + nguyên mẫu hoàn thành (perfect infinitive)


Hình thức này được dùng cho khả năng ở quá khứ khi hành động không diễn ra

A. Hình thức này được dùng cho khả năng ở quá khứ khi hành động không diễn ra           

I could have lent you the money. Why didn’t you ask me ?

(Tôi có thể cho anh mượn tiền. Tại sao anh không hỏi tôi ?.)

(cũng xem 154).

Hay khi chúng ta không biết nó có diễn ra hay không.

The money has disappeared ! Who could have taken it ? (Tiền đã biến mất ! Ai có thể lấy nó chứ ?)

Tom could have (taken it), he was here alone yesterday (có thể Tom đã lấy nó, anh ta đã ở đây một mình ngày hôm qua).

So sánh :

He was able to send a message

(Anh ta đã tìm cách gởi một bức điện) [Anh ta đã gởi.] He could have sent a massage (Anh ta có thể đã gởi một bức điện.) [Chúng ta không biết anh ta đã gởi hay không] (xem 135.)

B. Could + nguyên mẫu hoàn thành cũng có thể diễn đạt sự nổi nóng đối với một hành động không diễn ra :

You could hve told me = I am annoyed/disappointed, that you didn’t tell me. You shadd have told me (Tôi khó chịu/thất vọng là anh đã không nói với tôi. Lẽ ra anh nên nói với tôi)

Sẽ có giọng nhấn ở từ mà người nói muốn nhấn mạnh.

(Với might dùng ở cách này, hãy xem 285).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
  • Can/am able, could/was able

    Shall/will là hình thức tương lai duy nhất; Cả can lẫn am able có thể được dùng ở hiện tại, can thường được dùng nhiều hơn

  • Can và be able: các hình thức

    Can được dùng ở đây trong việc kết hợp với be + tính từ able mà cấu trúc đó cung cấp những phần thiếu sót của can ở quá khứ và hiện tại