Cách dùng những cấu trúc động từ nguyên mẫu sau động từ bị động

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Sau các động từ : acknowledge (thừa nhận), assume (cho là), believe (till), claim (tuyên bố), consider (xem là), estimate (đánh giá), feel (cảm thấy), find (nhận thấy), know (biết), presume (giá như), report (tường trình), say (nói), think (nghĩ), understand (hiểu) v.v..

A. Sau các động từ : acknowledge (thừa nhận), assume (cho là), believe (till), claim (tuyên bố), consider (xem là), estimate (đánh giá), feel (cảm thấy), find (nhận thấy), know (biết), presume (giá như), report (tường trình), say (nói), think (nghĩ), understand (hiểu) v.v..

Các câu kiểu như : People consider/know/think... that he is... có thể có hai hình thức bị động

It is considerad/known/thought!...that he is..

(Anh ta được xem/biết/nghĩ.. là...)

He is considered/known/thought/...to be...

Tương tự :

People said that he was jealous of her (Người ta nói rằng anh chàng si mê cô nàng) =

It was said that he was/He was said to be jealous of her (Có tin nói rằng/anh ta bị nói là si mê cô nàng.)

Trong hai cấu trúc trên thì cấu trúc, nguyên mẫu là gọn hơn. Nó được dùng chủ yếu với to be mặc dù đôi khi các nguyên mẫu khác có thể được dùng :

He is thought to have information which will be useful to the police (Anh ta bị cho là biết được các thông tin có ích cho cảnh sát)

Khi ý nghĩ có liên quan đến một hành động trước đó, ta dùng nguyên mẫu hoàn thành :

People believed that he was (Người ta tin rằng anh ta đã...) =

It was believed that he was hoặc He was believed to have been...

(Anh ta bị tin rằng đã..)

People know that lie was

(Người ta biết rằng anh ta đã...)= It is know that he was... hoặc He is known to have been...

(Anh ta được biết là đã..)

Cấu trúc này có thể được dùng với nguyên mẫu hoàn thành của bất cứ động từ nào.

B. Sau Suppose

1. Suppose ở thể bị động có thể được theo sau bởi nguyên mẫu hiện tại của bất cứ động từ nào nhưng cấu trúc này thường chuyển tải ý nghĩa của bổn phận và do đó không tương đương với suppose ở chủ động cách.»

You are supposed to know how to drive (Cậu phải biết cách lái xe) =

It is your duty to know/you should know how to drive (Bổn phận của cậu là phải biết/cậu phải biết lái xe.)

Mặc dù he is supposed to be in Paris có thể có nghĩa hoặc là «anh ta phải ở đó» hoặc là «người ta giả sử là anh ta ở đó »

2.Tương tự suppose ở thụ động cách có thể được theo sau bởi nguyên mẫu hoàn thành của bất cứ động từ nào. Cấu trúc này có thể chuyển tải ý nghĩa về bổn phận nhưng thường thì không :

He is supposed to have cscapcd disguised as a woman = people suppose that he escaped...

(Người ta giả thiết rằng hắn đã giả trang thành phụ nữ để trốn thoát.)

C. Sau động từ bị động thường có nguyên mẫu có to :

— Chủ động : We saw them go out

(Chúng tôi thấy họ đi ra ngoài.)

He made us work

(ông ấy bắt chúng ta làm việc.)

Bị động : They were seen to go ait

(Họ bị thấy đi ra ngoài.)

We were made to work

(Chúng ta bị bắt buộc làm việc.)

Tuy nhiên, Let đựợc dùng không có to :

—  Chủ động : They Let us go ( Họ để chúng tôi đi.)

Bị động : we were let go (Chúng tôi được để cho đi.)

D. Nguyên mẫu liên tiến có thể được dùng sau hình thức bị động của believe, know, report, ,suppose, think, understcuid

Thể hoàn thành của nguyên mẫu liên tiến cũng có thể dùng được :

He is believed to have been waiting for a message = People believed that he was waiting for a message (Người ta tin rằng anh ta đang đợi tin...)

You are supposed to have been working = You should have been working.

(Anh phải đang làm việc chứ.)

Các bài liên quan: - THỤ ĐỘNG CÁCH (THE PASSIVE VOICE)

Cách dùng giới từ với động từ bị động Cách dùng giới từ với động từ bị động

Như đã nói, nếu nhân tố trung gian được đề cập nó sẽ có by đi trước: — Chủ động : Dufy painted this picture (Dufy đã vẽ bức tranh này )Bị động : This picture was painted by Dufy

Xem chi tiết
Hình thức của thụ động cách Hình thức của thụ động cách

Nhưng với các động từ aduise/beg/order /recoinmend/urge + tức từ gián tiếp + nguyên mẫu + túc từ ta có thể tạo thể bị động bằng hai cách : đưa động từ chính vào hlnh thức bị động, hoặc bằng cấu trúc : advise + that... should + nguyên mẫu bị động

Xem chi tiết
Các cách dùng của thể bị động Các cách dùng của thể bị động

Khi ta không cần đề cập đến người thực hiên hành động rõ ràng anh ta là/ đã là/sẽ là ai : The rubbish hasn’t been collected (Rác rưởi đã không được gom lại.)The streets are swept every day (Đường phố được quét dọn mỗi ngày.)

Xem chi tiết
Các thì chủ động và bị động tương ứng Các thì chủ động và bị động tương ứng

Trong lời nói thông tục đôi khi ta dùng get thay cho be : The eggs got (=were) broken (Mấy quả trứng đã bị vỡ.)You’ll get (=be) sacked if you take more time off (Cậu sẽ bị sa thải nếu cứ nghi hoài.)

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay