Các mệnh đề chỉ kết quả với Such/so... that


A. Such là một tính từ và được dùng, trước một tính từ + danh từ.They had such a fierce dog that no one dared to go near their house(Họ có một con chó dữ đến nỗi không ai dám đi gần nhà họ cả).

A. Such là một tính từ và được dùng, trước một tính từ + danh từ.

They had such a fierce dog that no one dared to go near their house

(Họ có một con chó dữ đến nỗi không ai dám đi gần nhà họ cả).

He spoke for such a long time that people began to fall asleep.

(Ông ta nói lâu đến nỗi người ta bắt đầu ngủ gật.)

B.      So là một trạng từ và được dùng trước trạng từ và các tính từ không đi với danh từ :

The snow fell so fast that our footsteps were soon covered, up.

(Tuyết rơi nhanh đến nỗi đã lấp đầy các dấu chân của chúng tôi).

His speech went on for so long that people began to fall asleep,

(Bài nói của ông ta kéo dài đến nỗi người ta bắt đầu ngủ gật).

Their dog was so fierce that no one dared come near it.

(Con chó của họ dữ đến nỗi không ai dám tới gần nó cả).

Nhưng such không bao giờ được dùng trước much và many vì thế so được dùng ngay cả khi much và many có danh từ đi sau :

There was so much dust that we couldn’t see what was happening

(Bụi bay nhiều đến nỗi chúng tôi không thể thấy điều gì đang xảy ra).

So many people complained, that they took the program me off

(Có nhiều người than phiền đến nỗi họ phải dẹp bỏ chương trình).

C. Lưu ý rằng such + a + tính từ + danh từ có thể được thay thế bởi so + tính từ + a + danh từ. Điều này chỉ có thể được khi danh từ có. các mạo từ a/an. Nó không phải là dạng hay dùng, mà chỉ có trong văn chương thôi.

Đôi khi để nhấn mạnh, So được đặt ở đầu câu. Nó được

Theo sau bởi cấu trúc đảo ngữ.

Quảng cáo
decumar

So terrible was the storm that whole roofs were ripped off.

(Cơn bão khủng khiếp đến nỗi toàn bộ mái nhà đã bị tốc đi mất).


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu