Bài tập tự giải trang 33

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 33 SBT Sinh học 10: Tại sao nói nguyên tố C là cơ sở tạo nên tính đa dạng của sự sống?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 10: Häy giải thích tại sao nước tự do trong tế bào có tính chất lí hóa điển hình của H20, còn nước liên kết không có tính lí hóa điển hình ấy?

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 10: Trên bề mặt của quả dưa chuột tươi thường có nhiệt độ luôn thấp hơn môi trường 1-2 độ C.

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10: Protein có nhiều bậc cấu trúc (bậc 1, 2, 3, 4). Bậc cấu trúc nào dễ bị thay đổi, vì sao? Cấu trúc nhiều bậc của protein có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 10: Trong cấu trúc bậc 1 của protein xảy ra đột biến mất 1 axit amin nào đó có dẫn tới sự thay đổi hoạt tính của protein hay không?

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 33 SBT Sinh học 10: Mô tả cấu trúc của hemoglobin và chỉ ra những điểm cấu tạo phù hợp với chức năng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 33 SBT Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của một axit amin. Các aixt amin giống và khác nhau như thế nào? Thành phần nào trong cấu trúc của protein quyết định tính chất lí hóa và hoạt tính của protein?

Xem lời giải

Bài 8 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 33 SBT Sinh học 10: Cho hình vẽ bên: a) Hãy mô tả cấu trúc và những nguyên tắc được thể hiện trong hình vẽ. b) những nguyên tắc đó có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 9 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 10: Hãy chỉ ra những điểm trong cấu tạo của ARN phù hợp với chức năng?

Xem lời giải

Bài 10 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 33 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc hóa học, tính chất vật lý và ý nghĩa sinh học của nước.

Xem lời giải

Bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10: Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp:

Xem lời giải

Bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10: Hầu hết các tính chất đặc biệt của nước được quyết định bởi đặc điểm nào của các phân tử nước?

Xem lời giải

Bài 13 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 34 SBT Sinh học 10: Hãy cho biết tính chất và vai trò của một vài đại diện của đường đơn, đường đôi và đường đa.

Xem lời giải

Bài 14 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 34 SBT Sinh học 10: Lipit và cacbohidrat có đặc điểm nào giống nhau về cấu tạo, tính chất, vai trò?

Xem lời giải

Bài 15 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 34 SBT Sinh học 10: Tại sao có người không uống được sữa?

Xem lời giải

Bài 16 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 34 SBT Sinh học 10: Lipit có nhiều trong bộ phận nào của cây trồng nói chung? cho ví dụ một loại cây cụ thể và vai trò của lipit đối với cây trồng đó.

Xem lời giải

Bài 17 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 34 SBT Sinh học 10: Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pooliprptit, protein.

Xem lời giải

Bài 18 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 34 SBT Sinh học 10: Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của phân tử protein. Kể tên các loại liên kết hóa học tham gia duy trì cấu trúc protein.

Xem lời giải

Bài 19 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 34 SBT Sinh học 10: Hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

Bài 20 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 35 SBT Sinh học 10: Tại sao một số vi sinh vật sống được trong suối nước nóng có nhiệt độ xấp xỉ 100oC mà protein của chúng lại không bị hư hỏng?

Xem lời giải

Xem thêm