Bài tập có lời giải trang 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 10: Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ thống sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 10

Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 10: Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 7 SBT Sinh học 10: Lập bảng phân biệt các cấp tổ chức của thế giới sống.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 8 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 8 SBT Sinh học 10: Nêu các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 10: Đặc tính nổi trội của các cấp độ sống là gì? Nêu một ví dụ

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 10: Nêu khái niệm giới và các tiêu chí phân loại trong hệ thống phân loại 5 giới của Oaitâykơ và Magilus

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 10: Trình bày các đặc điểm chính của 5 giới sinh vật

Xem lời giải

Bài 8 trang 11 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 10: Trình bày đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật bằng cách hoàn thành bảng sau (Điền dấu + vào đặc điểm tương ứng)

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 10: Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là gì?

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 12 SBT Sinh học 10: Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào tử là đơn bội hay lưỡng bội. Có mấy loại thể sợi có thể kết phối?

Xem lời giải

Bài 11 trang 13 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 13 SBT Sinh học 10: Nêu đặc điểm thực vật thích nghi đời sống trên cạn mà em biết.

Xem lời giải

Bài 12 trang 14 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 14 SBT Sinh học 10: Chu trình sống của dương xỉ được mô tả trong sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Bài 13 trang 14 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 14 SBT Sinh học 10: Trình bày các ngành của giới Động vật và đa dạng giới Động vật

Xem lời giải

Bài 14 trang 15 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 15 SBT Sinh học 10: Đặc điểm đặc trưng của 8 nhóm đơn vị phân loại kí hiệu từ A đến H được liệt kê trong bảng dưới đây:

Xem lời giải