Bài tập trắc nghiệm trang 159

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 159 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 159 sách bài tập Sinh học 10: Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiện ở 4 pha (tiềm phát, luỹ thừa, cân bằng và suy vong) ở pha nào không xác định được sự sinh trưởng của E. coli ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 160 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 160 sách bài tập Sinh học 10: Khi nuôi cấy liên tục, không có pha nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 161 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 161 sách bài tập Sinh học 10: Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 162 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 162 sách bài tập Sinh học 10: Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có tác động chủ yếu vào pha nào trong các pha sau đây?

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 163 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 163 sách bài tập Sinh học 10: Để xác định mức độ sinh trưởng của vi sinh vật theo thời gian, về nguyên tắc có thể sử dụng phương pháp nào?

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 164 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 164 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây không đúng khi nói về bào tử ?

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34,35 trang 165 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 165 sách bài tập Sinh học 10: Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố đại lượng ?

Xem lời giải

Bài 36,37,38,39,40 trang 166 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 166 sách bài tập Sinh học 10: Trong các chất sau đây, chất nào ức chế vi khuẩn một cách chọn lọc ?

Xem lời giải

Bài 41,42,43,44,45 trang 167 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 167 sách bài tập Sinh học 10: Những vi khuẩn sinh trưởng tốt ở 20 - 40°C thuộc nhóm nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 46,47,48,49,50 trang 168 SBT Sinh học 10

Giải bài 46,47,48,49,50 trang 168 sách bài tập Sinh học 10: pH nào sau đây thích hợp nhất cho sinh trưởng của vi khuẩn ?

Xem lời giải