Bài tập trắc nghiệm trang 138

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 139 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 139 sách bài tập Sinh học 10: Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 140 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 140 sách bài tập Sinh học 10: Thành phần nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào nhân sơ ?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 141 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 141 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật sau đây không phải là hoá dị dưỡng

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 142 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 142 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 143 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 143 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Crep ?

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34,35 trang 144 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 144 sách bài tập Sinh học 10: Ý nào sau đây là đúng với lên men ?

Xem lời giải

Bài 36,37,38,39,40 trang 145 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 145 sách bài tập Sinh học 10: Diễn biến nào của pha sáng sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 41,42,43,44,45 trang 146 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 146 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp kị khí ?

Xem lời giải

Bài 46,47,48,49 trang 147 SBT Sinh học 10

Giải bài 46,47,48,49 trang 147 sách bài tập Sinh học 10: Khâu đầu tiên trong quy trình sản xuất rượu êtilic là đường hoá tinh bột (từ gạo, ngô, sắn...) thành glucôzơ nhờ nấm mốc.

Xem lời giải

Các chương, bài khác