Bài tập tự giải trang 58

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu
Bài 1 trang 58 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 58 SBT Sinh học 10: Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc điển hình của một tế bào thực vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 46 SBT Sinh học 10: Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc điển hình của một tế bào động vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 58 SBT Sinh học 10: Từ 2 sơ đồ cấu trúc tế bào sau đây, hãy chỉ ra những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. Những đặc điểm giống nhau và khác nhau đó nói lên điều gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 58 SBT Sinh học 10: Căn cứ vào những đặc điểm nào của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, người ta cho rằng chúng có tổ tiên chung ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 59 SBT Sinh học 10: Màng nhân và màng sinh chất, màng ti thể và màng lục lạp có đặc điểm giống và khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 59 SBT Sinh học 10: Hãy liệt kê các câu trúc trong tế bào có sợi vi ống, vi sợi, sợi trung gian ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 59 SBT Sinh học 10: Dựa vào sơ đồ sau đây. Hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào.

Xem lời giải

Bài 8 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 59 SBT Sinh học 10: Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của lục lạp và ti thể. Nêu những đặc điểm khác nhau về cấu trúc của chúng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 59 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phù hợp với chức nâng của lục lạp.

Xem lời giải

Bài 10 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 59 SBT Sinh học 10: Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể. Tại sao ti thể được xem như là nhà máy điện (trạm năng lượng) của tế bào?

Xem lời giải

Bài 11 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 59 SBT Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của màng sinh chất và cho biêt chức năng của những thành phần tham gia cấu trúc màng ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 59 SBT Sinh học 10: Tại sao nói màng sinh chất là màng "khảm động" ?

Xem lời giải

Bài 13 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 60 SBT Sinh học 10: Hãy cho biết trong tế bào nhân thực, những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn hoặc màng kép, bằng cách hoàn thiện bảng sau đây:

Xem lời giải

Bài 14 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 60 SBT Sinh học 10: Mô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm.

Xem lời giải

Bài 15 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 60 SBT Sinh học 10: Chức năng của bộ khung xương tế bào là gì ?

Xem lời giải

Bài 16 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 60 SBT Sinh học 10: Hãy quan sát hình dưới đây và điền mã trả lời

Xem lời giải

Bài 17 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 61 SBT Sinh học 10: Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Cho ví dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 18 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 61 SBT Sinh học 10: Hãy ghép các chú thích sau đây vào hình: a) Vận chuyển các chất nhờ kênh chuyên hoá.

Xem lời giải

Bài 19 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 61 SBT Sinh học 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

Xem lời giải

Bài 20 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 61 SBT Sinh học 10: Tại sao khi rửa rau sống nếu ta cho nhiều muối vào nước để rửa rau thì rau rất nhanh bị héo ?

Xem lời giải

Xem thêm