Bài tập trắc nghiệm trang 61

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 61 SBT Sinh học 10 Bài 1,2,3,4,5 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 61 SBT Sinh học 10: Khi nói về đặc điểm chung của tế bào, câu nào sau đây không đúng?

Xem chi tiết

Bài 6,7,8,9,10 trang 63 SBT Sinh học 10 Bài 6,7,8,9,10 trang 63 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 63 SBT Sinh học 10: Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì

Xem chi tiết

Bài 11,12,13,14,15 trang 64 SBT Sinh học 10 Bài 11,12,13,14,15 trang 64 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 64 SBT Sinh học 10: Cho các đặc điểm và thành phần của tế bào như sau :

Xem chi tiết

Bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 10 Bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 10: Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?

Xem chi tiết

Bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 10 Bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 10: Điều nào sau đây không thuộc đặc điểm của bộ máy Gôngi ?

Xem chi tiết

Bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 10 Bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 10: Sử dụng lizin đánh dấu để theo dõi sự di chuyển của một enzim cho thấy sau khi tiêm 10 phút thấy chúng có mặt ở (1), sau hơn 3 phút nữa chúng có mặt ở (2) và sau 180 phút được định khu trong (3). Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là :

Xem chi tiết

Bài 31,32,33,34,35 trang 68 SBT Sinh học 10 Bài 31,32,33,34,35 trang 68 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 68 SBT Sinh học 10: Tế bào thực vật thường không có

Xem chi tiết

Bài 36,37,38,39,40 trang 69 SBT Sinh học 10 Bài 36,37,38,39,40 trang 69 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 69 SBT Sinh học 10: Các bào quan có màng kép (hai lớp màng) là

Xem chi tiết

Bài 41,42,43,44,45 trang 70 SBT Sinh học 10 Bài 41,42,43,44,45 trang 70 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 70 SBT Sinh học 10: Lục lạp không có đặc điểm nào sau đây ?

Xem chi tiết

Bài 46,47,48,49,50 trang 72 SBT Sinh học 10 Bài 46,47,48,49,50 trang 72 SBT Sinh học 10

Giải bài 46,47,48,49,50 trang 72 SBT Sinh học 10: Trên cây lúa nước, lục lạp có ở

Xem chi tiết

Bài 51,52,53,54,55 trang 73 SBT Sinh học 10 Bài 51,52,53,54,55 trang 73 SBT Sinh học 10

Giải bài 51,52,53,54,55 trang 73 SBT Sinh học 10: Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là

Xem chi tiết

Bài 56,57,58,59,60 trang 75 SBT Sinh học 10 Bài 56,57,58,59,60 trang 75 SBT Sinh học 10

Giải bài 56,57,58,59,60 trang 75 SBT Sinh học 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là

Xem chi tiết

Bài 61,62,63,64,65 trang 76 SBT Sinh học 10 Bài 61,62,63,64,65 trang 76 SBT Sinh học 10

Giải bài 61,62,63,64,65 trang 76 SBT Sinh học 10: Chất nào sau đây không thể đi qua màng bằng các kênh đặc hiệu ?

Xem chi tiết

Bài 66,67,68,69,70 trang 77 SBT Sinh học 10 Bài 66,67,68,69,70 trang 77 SBT Sinh học 10

Giải bài 66,67,68,69,70 trang 77 SBT Sinh học 10: Hiện tượng thẩm thấu là

Xem chi tiếtHỏi bài