Giải bài 56,57,58,59,60 trang 75 SBT Sinh học 10


Giải bài 56,57,58,59,60 trang 75 SBT Sinh học 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 56

56. Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là

A. kích thước của chất vận chuyển nhỏ hơn đường kính lỗ màng, có phân tử prôtêin đặc hiệu.

B. kích thước của chất vận chuyển nhỏ ỉớn đường kính lỗ màng, có sự chênh lệch nồng độ.

C. có ATP, kênh prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

D. có sự thẩm thấu hoặc khuếch tán.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Vận chuyển thụ động

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là kích thước của chất vận chuyển nhỏ hơn đường kính lỗ màng, có phân tử prôtêin đặc hiệu.

Chọn A

Câu 57

57. Đối với ếch, điều gì sẽ xảy ra nếu đến cuối giaỉ đoạn nòng nọc, các lizôxôm trong các tế bào cuống đuôi bị vỡ?

A. Không ảnh hưởng gì đến hình thái và đời sống của nòng nọc ếch.

B. Các tế bào ở cuống đuôi bị hệ enzim của lizôxôm phân huỷ.

C. Các tế bào ở cuống đuôi sẽ sinh trưởng nhanh.

D. Các tế bào ở cuống đuôi sẽ phân chia nhanh.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Một số bào quan khác

Lời giải chi tiết:

Đối với ếch, nếu đến cuối giaỉ đoạn nòng nọc, các lizôxôm trong các tế bào cuống đuôi bị vỡ thì Các tế bào ở cuống đuôi bị hệ enzim của lizôxôm phân huỷ.

Chọn B

Câu 58

58. Ete là chất gây mê có thể tan trong lipit đi vào trong tế bàọ bằng cách nào sau đây?

A. Khuếch tán qua kênh prôtêin đặc hiệu.

B. Qua lớp phôtpholipit kép của màng tế bào.

C. Vận chuyển chủ động qua màng.

D. Ẩm bào bằng biến dạng màng tế bào.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Vận chuyển thụ động

Lời giải chi tiết:

Ete là chất gây mê có thể tan trong lipit đi vào trong tế bàọ bằng cách qua lớp phôtpholipit kép của màng tế bào.

Chọn B

Câu 59

59. Điều gì sẽ xảy ra nếu kênh prôtêin xuyên màng đặc hiệu của glucôzơ không hoạt động?

A. Glucôzơ sẽ được hoạt tải vào tế bào.

B. Glucôzơ sẽ không vào được tế bào.

C. Glucôzo sẽ khuếch tán trực tiếp qua màng.

D. Glucôzo sẽ được màng tế bào bọc lại và nuốt vào trong tế bào.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Vận chuyển thụ động

Lời giải chi tiết:

Nếu kênh prôtêin xuyên màng đặc hiệu của glucôzơ không hoạt động thì Glucôzơ sẽ không vào được tế bào.

Chọn B

Câu 60

60. Chất nào sau đây chỉ có thể đi qua màng bằng con đường xuất nhập bào ?

A. Pôlisacarit.

B. Glucôzơ.

C. Rượu êtanol.

D. Vitamin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nhập bào và xuất bào

Lời giải chi tiết:

Pôlisacarit chỉ có thể đi qua màng bằng con đường xuất nhập bào.

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.