Bài tập tự giải trang 92

Bình chọn:
4.8 trên 91 phiếu
Bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10: Trình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10: Tại sao enzim xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng sinh hoá ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10: Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt tính của enzim.

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10: Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10: Tại sao nói chu trình Crep là trung tâm của những quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ trong tế bào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ "mỏi" và không thể tiếp tục co được nữa

Xem lời giải

Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho biêt quang hợp có phải là quá trình ôxi hoá khử không? Tại sao? Chất nào là chất ôxi hoá? Chất nào là chất khử?

Xem lời giải

Bài 11 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là sắc tố quang hợp? Mỗi sinh vật quang hợp có nhiều loại sắc tố quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất thì có lợi gì?

Xem lời giải

Bài 12 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Trình bày mối liên quan giữa hai pha của quang hợp

Xem lời giải

Bài 13 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra. ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

Xem lời giải

Bài 14 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2?

Xem lời giải

Bài 15 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung dịch tinh bột 1%.

Xem lời giải

Bài 16 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim: a) Chuẩn bị dung dịch saccaraza: cân lg men bia nghiền với 10ml nước cất, để 30 phút rồi li tâm hoặc lọc bằng giấy lọc.

Xem lời giải